Historická udalosť: Martinská deklarácia slovenského národa

Účastníci deklaračného zhromaždenia pred 103 rokmi prijali Deklaráciu slovenského národa nezávisle od udalostí z 28. októbra 1918, keď v Prahe bola vyhlásená Česko-slovenská republika (ČSR).

Účastníci deklaračného zhromaždenia, ktoré zvolal politik a advokát Matúš Dula, prijali v Turčianskom Svätom Martine 30. októbra 1918 Deklaráciu slovenského národa, známu aj pod názvom Martinská deklarácia. Tento deň – 30. október – sa od roku 1993 na Slovensku slávi ako pamätný deň podľa zákona Národnej rady (NR) SR o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch.

Dôraz na samourčovacie právo Slovákov

“Zastupitelia všetkých slovenských politických strán, shromaždení dňa 30. oktobra 1918 v Turčianskom Sv. Martine a organizovaní v Národnú Radu slovenskej vetvy jednotného česko-slovenského národa, trvajú na zásade samourčovacieho práva národov prijatej celým svetom. Národná Rada vyhlasuje, že v mene česko-slovenského národa bývajúceho v hraniciach Uhorska, je jedine ona oprávnená hovoriť a konať.”

To sú úvodné slová z Deklarácie slovenského národa, ako ju v úplnom znení podpísali Karol Anton Medvecký, tajomník Slovenskej národnej rady, a Matúš Dula, predseda Slovenskej národnej rady. Fotokópiu Deklarácie slovenského národa, zverejnenú v Národných novinách, roč. XLIX, 31. 10. 1918, č. 128B., str. 1, publikovala Slovenská národná knižnica (SNK) na svojom webe.

Účastníci deklaračného zhromaždenia pred 103 rokmi prijali Deklaráciu slovenského národa nezávisle od udalostí z 28. októbra 1918, keď v Prahe bola vyhlásená Československá republika (ČSR), o čom poprední verejní činitelia na Slovensku vtedy nemali informácie.

Zhromaždenie politikov v mene národa

V Turčianskom Svätom Martine sa zhromaždilo vyše 200 zástupcov z takmer všetkých oblastí Slovenska, aby spoločne uvažovali o niektorých hľadiskách pripravovanej deklarácie, najmä o stupni jednoznačnosti prihlásenia sa k československému štátu.

Ilustrácia: telegram odoslaný o výsledku zhromaždenia do Prahy

Na slávnostnom zasadnutí katolícky kňaz, politik a popredný predstaviteľ slovenského národného hnutia Andrej Hlinka vyzval slovenský národ na jednotu a svornosť. Účastníci stretnutia prijali návrh deklarácie, ktorú vypracoval evanjelický kňaz, verejný činiteľ, politik a náboženský spisovateľ Samuel Zoch.

Vytvorenie Slovenskej národnej rady

Popoludní pokračovalo zhromaždenie vo svojom zasadaní v obchodnej sále Tatrabanky, na ktorom sa opäť zišlo takmer 200 ľudí. Najskôr sa na návrh Matúša Dulu dotvorila Slovenská národná rada, do ktorej zhromaždenie zvolilo 25 členov na čele s 12-členným výkonným výborom.

V jej mene prijalo zhromaždenie Deklaráciu slovenského národa, pričom jej návrh predniesol Zoch. V deklarácii sa odmietlo právo uhorskej vlády konať v mene slovenského národa. Vyhlásila Slovenskú národnú radu za jeho jediného oprávneného zástupcu hovoriť a konať v jeho mene a žiadala preň právo na sebaurčenie na základe úplnej nezávislosti, ako aj uzatvorenie okamžitého mieru.

Rozchod Slovensko s Uhorskom

Celý obsah Martinskej deklarácie vyjadroval myšlienku spoločného štátu Slovákov a Čechov. Oficiálne sa v nej zrušil zväzok Slovenska s Uhorskom, utváral a potvrdzoval sa nový zväzok s českým národom. Stala sa jedným zo základných dokumentov zrodu česko-slovenského štátu a prispela k jeho konštituovaniu.

Vo večerných hodinách sa členovia výkonného výboru dozvedeli, že Rakúsko-Uhorsko kapitulovalo a v Prahe vyhlásili Československú republiku. Nové fakty sa odzrkadlili v zmenách v pôvodnom texte Martinskej deklarácie, najmä v tom, že rakúsko-uhorský minister zahraničných vecí Július Andráši (Gyula Andrassy) uznal požiadavky prezidenta Spojených štátov amerických Thomasa Woodrowa Wilsona. V súvislosti s týmito doplňovacími aktmi sa hovorilo o tzv. tajnej klauzule Martinskej deklarácie.

Martinská deklarácia je príkladom aktu suverenity a zvrchovanosti národa rozhodovať reprezentatívne a iniciatívne o svojom osude a štátotvorných záležitostiach, čo je nemenný a nadčasový princíp, ktorého by sa mali politici pridŕžať aj v súčasnosti.

Zoznam

prítomných účastníkov deklaračného zhromaždenia, tak ako ho uverejnili 31. októbra 1918 Národnie noviny:

Cyrill Kresák, direktor banky, Senica. Jur Janoška, ev. farár Lipt. Sv. Mikuláš. Otto Škrovina, ev. farár, Turčiansky Sv. Martin. Miloš Lacko, fabrikant, Lipt. Sv. Mikuláš. Štefan Šaško, ev. farár, Leštiny. Ivan Turzo, úradník, Turčiansky Sv. Martin. Gustáv Šimko, mešťan, Turčiansky Sv. Martin. Ján Hvizdák, kupec, Turčiansky Sv. Martin. Fedor Jesenský, úradník, Turčiansky Sv. Martin. Ján Straka, úradník, Turčiansky Sv. Martin. Ján Janček st, fabrikant, Ružomberok. Ján Krivoš, veľko-obchodník, Ružomberok. Gustáv Bežo, typograf, Trnava. Sveto Kresák, univ. poslucháč, Senica. Ján Hlavaj, staviteľ, Turčiansky Sv. Martin. Dr. Štefan Prikopa, lekár, Turčiansky Sv. Martin. Dr. Jozef Zlocha, advokát, Turčiansky Sv. Martin. Mikuláš Čajda, úradník, Turčiansky Sv. Martin, Dušan Šulc, správca kníhtlačiarne, Ružomberok. Gustáv Škodáček, univ. poslucháč, Vŕbové. Matúš Duchaj, advokát, Turčiansky Sv. Martin. Pavol Buocik, holič, Turčiansky Sv. Martin. Milan Frig, úradník, Budapešť. Ivan Frič, lekárnik, Košice. Dr. Dušan Halaša, advokát, Turčiansky Sv. Martin. Samuel Kuchárik, úradník, Turčiansky Sv. Martin. Lajo Vanovič, direktor banky, Turčiansky Sv. Martin. Vladimír Fábry, úradník, Turčiansky Sv. Martin, Ján Obuch, správca, Stubňa. Gustáv Izák, advokát, Turčiansky Sv. Martin. Dr. Ján Izák, detto. Dr. Karol Kmeťko, r. kat. farár, Teplička. Anton Hromada, redaktor a r. katol. farár, Stankovany. Dr. Metod Bella, ev. farár, Ružomberok. Ferd. Juriga, kraj. vyslanec, Vajnory. Ján Slávik, ev. farár, Dobronivá. Ján Ružiak, advokát, Liptovský Sv. Mikuláš. Ľudovít Boor, ev. farár, Nadlak. Dr. Ivan Dérer, advokát, Malacky. Dr. Samo Daxner, advokát, Tisovec. Dr. Ľudovít Šimko, lekár, Senica. Martin Albíny, úradník, Piešťany. Blažej Bulla, staviteľ, Turčiansky Sv. Martin. Gustav Korbeľ, úradník, Turčiansky Sv. Martin. Štefan Fundárek, r. kat. kaplán, Beluša. Ján Vojtaššák, redaktor a kat. farár, Veľká ves. Miloš Petrikovič, úradník, Turčiansky Sv Martin. Dr. Rudolf Markovič, advokát, Nové Mesto n/V. Ján Ivaška, hospodár, Turčiansky Sv. Martin. Pavol Supík, hospodár, Sučany. Pavol Stuchlý, hospodár, Liesňa. Ivan Karlovský, veľko-statkár, Príbovce. Dr. Cyrill Horvát, pravotár, Senica. Dr. Miloš Šimko, pravotár, Frašták. Fedor Ruppeldt, ev. kaplán, Sučany. Gejza Mego, technik, Vrbové. Ján Bízik, hospodár, Príbovce. Michal Karlovský, hospodár, Malá Vieska. Milan Štetka, ev. farár, Turany. Dr. Géza Rehák, lekár, Prešporok. Vladimír Čobrda, ev. farár, Smrečany. Samuel Jurenka, dir. banky, Myjava. Ivan Trnovský, obchodník, Turčiansky Sv. Martin. Jozef Hanzalík, úradník, Krupina. Pavel Neckár, ev. farár Trnovec. Ján Harman, ev. kaplán, Príbovce. Ján Janota, roľník, Rakovo. Slavo Országh, veľko-statkár, Láclavá. Dr. Jozef Uram, lekár, Budapešť. Jozef Gašparík, kníhkupec, Turčiansky Sv. Martin. Štefan Peťko, úradník, Turčiansky Sv. Martin. Adolf Horvát, dielovedúci, Košice. Ján Maršálko, garbiar, Lipt. Sv. Mikuláš. Emanuel Lehocký, redaktor, Prešporok. Štefan Krčméry, kaplán, Prešporok. Ján Burjan, staviteľ, Ružomberok. Dr. Igor Beniač, advokát, Nový Sad. Andrej Mihal, ev. farár, Vrútky. Štefan Mnoheľ, redaktor, r. katol. kňaz, Ružomberok. Andrej HIinka, kat. kňaz, Ružomberok. Samo Zoch, ev. farár, Modra. Ján Čičmanec, mešťan, Turčiansky Sv. Martin. Jozef Fábry, veľko-kupec, Turčiansky Sv. Martin. Ján Koza, podujímateľ, Turčiansky Sv. Martin. Michal Brxa, kachliar, Turčiansky Sv. Martin. Dr. Emil Stodola, advokát, Budapešť. Dr. Igor Dula, lekár, Turčiansky Sv. Martin. Dr. Karol Štúr, advokát, Trenčín. Aurel Styk, dirigent banky, Kubín. Samo Štarke, mešťan, Turčiansky Sv. Martin. Ilja Paulíny-Tóth, medik, Turčiansky Sv. Martin. Matej Murín, direktor, Žilina. Vladimír Markovický, bankový direktor, Ružomberok. Jozef Prokša, hospodár, Sv. Peter. Lad. Tomka Markovický, veľko-statkár, Bystrička. Platon Pauliny-Tóth, univ. poslucháč. Turčiansky Sv. Martin. Ján Meličko, ev. učiteľ, Turčiansky Sv. Martin. Pavel Štarke, obchod. akademik, Turčiansky Sv. Martin. Jozef Požeský, statkár, Valca. Ján Plica, obch. akad. Rakovo. Justín Rehák, podujímateľ, Bytča. Ďuro Mičura, advokát, Bytča. Jozef Karlovský, obchodník, Príbovce. Ľudovít Fiala, sekretár banky, Turčiansky Sv. Martin.

(V zozname chýbajú mená predsedu Slovenskej národnej rady Matúša Dulu a tajomníka Slovenskej národnej rady Karola Antona Medveckého, keďže boli uvedené už pod deklaráciou)

-red1-

 

Rafael Rafaj

Zdroj:  SKspravy.sk https://skspravy.sk/slovensko/historicka-udalost-martinska-deklaracia-slovenskeho-naroda/  © SKSPRAVY Všetky práva vyhradené Člen skupiny BossMedia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prevádzkovateľ InovationSK s.r.o., kontakt info@bossmedia.sk, telefón: 0903218367. Používa súbory cookies na prispôsobenie obsahu reklám a funkcie sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Súhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kto sme

Navrhovaný text: Adresa našej webovej stránky je: https://www.aktuality24.sk.

Komentáre

Navrhovaný text: Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Navrhovaný text: Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Súbory cookies

Navrhovaný text: Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť "zapamätať", vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Navrhovaný text: Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje

Navrhovaný text: Ak požadujete obnovenie hesla, vaša adresa IP bude uvedená v e-maile na obnovenie hesla.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Navrhovaný text: Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Navrhovaný text: Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Navrhovaný text: Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.
Save settings
Cookies settings