“Praslovanský kalendár”, podľa ktorého žijeme v roku 7529

Ako to býva na internete zvykom – dá sa na ňom nájsť všeličo. Okrem množstva prospešných a užitočných vecí môžeme často naraziť na menej pravdivé informácie, ba až bludy. Treba povedať, že tak je to správne, pretože snažiť sa filtrovať a obmedzovať prístup k informáciám podľa “pravdy”, môže byť problém, keďže každý si pod touto veličinou predstaví niečo iné a nie vždy je jednoduché sa dostať ku jej koreňom. Nemali by sme v tomto smere rozhodovať za iných, pretože to môže viesť až k úplnej a neopodstatnenej cenzúre. Je individuálne právo a zároveň aj osobná zodpovednosť vybrať si čomu chceme veriť. 

Späť k téme… História patrí medzi moje koníčky a zároveň objekt vysokoškolského štúdia. Z tohto dôvodu som na úmyselné historické dezinterpretácie možno trochu citlivejší ako iní. Ešte v úvode by som rád zdôraznil, že nechcem nikoho ponižovať alebo urážať. Chcem len v krátkosti vecne reagovať na ahistorické tvrdenia.            

Čo to je staroruský kalendár/ slovanské novoletie? 

Odpoveď na túto “utajovanú/zamlčiavanú pravdu” poskytujú viaceré stránky: 

My Slovania sme mali za dávnych čias niekoľko kalendárnych foriem počítania, no do súčasnosti sa ich uchovalo len niekoľko. V súčasnosti máme (do 19. septembra 2010) Leto 7518 od Uzavretia Mieru v Hviezdnom Chráme, ale to skutočne neznamená, že si myslíme, že náš Svet bol stvorený pred 7518 rokmi. Uzavretím Mieru sme za starých čias označovali čas od uzavretia mierovej dohody medzi bojujúcimi národmi. […] Náš kalendár, alebo ako my hovoríme Koľadov Dar bol najskôr vykorenený v krajinách na západ od dnešného Ruska vrátane Veľkého kniežatstva Moravského a Kyjevskej Rusi križiakmi pri vyvražďovaní našich Predkov, neskôr ho ‘dorazil’ cár Peter I. pred 308 rokmi. V Lete 7208 vydal príkaz o odstránení všetkých starých kalendárov, ktoré súčasne existovali v Ruských zemiach a zároveň zaviedol západoeurópsky kalendár od narodenia Krista”. 

Ďalším zaujímavým kalendárom, je kalendár Slovanov Starovercov (vyznávačov pôvodnej Viery) alebo aj Pravoslávcov (Prav, Slav), ktorého letopočet je v tomto roku 7527 Liet od stvorenia (uzatvorenia) mieru – mira (stavu bez vojny) rus. ‘Сотворение мира’. V terminológii Starovercov je názov tohto kalendára Koľadov Dar. Tento letopočet je všeobecne známy. U východných Slovanov sa používal do roku 1700, kedy ho svojím cárskym výnosom (Указ Петра I №1736 ‘О праздновании Нового года’) Peter I. nahradil novým kalendárom, ľudovo nazývaným ‘západniarsky’” 

Ilustrácia s “ufoslovanskou” tématikou

Wow, praslävieni boli skutoční borci?! 

Áno, naši slovanskí predkovia boli šikovní remeselníci, statoční bojovníci, či vzdelaní učenci. No naozaj to neboli rytieri Jedi a aj u nich sa úroveň poznania menila a vyvíjala. Aj v pradávnej minulosti by sme sa stretli s rôznymi formami merania času a ročných období, pretože to bolo z praktických dôvodov potrebné. Formát kalendára, ktorý uvádzajú vyššie zmienené internetové stránky a ich autori, však nemá skutočný historický základ.  

A čo všetky tie zjavné historické súvislosti? Peter Veľký predsa naozaj zmenil kalendár a aj v starých letopisoch sa čas meral iným spôsobom! 

Uvedený letopočet sa spomína v mnohých stredovekých letopisoch, taktiež v Povestiach dávnych liet (starorusky Повѣсть временныхъ лѣт) alebo v našich končinách Proglas. – takto starobylosť “slovanského kalendára” podkladá jeden z jeho fanúšikov. Kus pravdy na tom nachádzame. V starších literárnych pamiatkach, najmä v priestore strednej a východnej Európy, sa stretávame s nezvyčajným letopočtom. Ak by vyššie zmienený priaznivec sci-fi (alebo slav-fi) uvedený letopis Povesť o dávnych časoch (Nestorov letopis) mal reálne v ruke a skúmal ho, tak by sa sám dostal k vysvetleniu:  

V roku 6360 (852) pätnástej indikcie, keď začal panovať Michail (Michal – pozn. prekl.), sa začala nazývať ruskou zemou. Dozvedeli sme sa to preto, lebo za tohto cisára prichádzala Rus do Carihradu, ako sa o tom píše v gréckom letopisectve. Preto začneme od tejto doby a vyrátame dátumy: Od Adama po potopu 2242, od potopy po Abraháma 1082 rokov, od Abraháma po odchod Mojžiša 430 rokov, od odchodu Mojžiša po Dávida 601 rokov, od Dávida a začiatku panovania Šalamúna po vyplienenie Jeruzalemu 448 rokov, od zničenia Jeruzalemu do Alexandra Macedónskeho 318 rokov, od Alexandra po narodenie Krista 333 rokov, od narodenia Krista po Konštantína 318 rokov…”  

Nestor

 

Samotný autor letopisu, za ktorého sa tradične považuje mních z pečerského kláštora v Kyjeve a hagiograf Nestor, vysvetľuje, že roky počítal od biblického stvorenia sveta, čo mal prevziať od Grékov (z Byzancie). Aj spojenie „Сотворение мира“, ktoré je v uvedených článkoch preložené ako uzatvorenia mieru (údajne v nejakom Chráme po nejakej ultra epickej vojne) v ruštine znamená stvorenie sveta. Podobne to je aj s ďalšími staršími prameňmi a aj Proglasom 

“Evanjeliu svätému som Predslovom: 
ako nám dávno sľubovali proroci, 
prichádza Kristus zhromažďovať národy, 
pretože svieti svetlom svetu celému. 
To v našom siedmom tisícročí stalo sa.”

Počítanie rokov od biblického stvorenia sveta označujeme pojmom Anno Mundi. V Byzantskej (Východorímskej) ríši sa takýto letopočet oficiálne používal zhruba od 9. storočia až do jej zániku v roku 1453 a v jej pravoslávnej cirkvi už od konca 7. storočia do roku 1728. Existovalo niekoľko výpočtov stvorenia sveta. Finálna podoba prijatá v Byzancii ho určovala na rok 5508/5509 pred narodením Krista (s tým, že dnes by bol rok 7529). Tento kalendár sa na Rusi používal až do roku 1700, kedy skutočne Peter I. zaviedol počítanie letopočtu od narodenia Krista – Anno Dominihoci ruská pravoslávna cirkev na starší spôsob úplne nezanevrela. V byzantskej verzii začínal rok 1. septembrom, zatiaľ čo u Slovanov 1. marcom. 

Podobne to vidí aj Nora Malinovská, slovenská odborníčka na stredoveké dejiny strednej a východnej Európy: “Staroruské naračné pramene používali chronologický systém podľa takzvanej Konštantinopolskej/Byzantskej éry od stvorenia sveta […] V stredovekej Rusi, ako aj v Ruskom cárstve sa tento letopočet udržal do reformy kalendára Petrom I., ktorý rok 7208 (od stvorenia sveta) zmenil na rok 1700 (od narodenia Krista).”

Vážne? Veď Rímska/Byzantská ríša predsa používala juliánsky kalendár!!! 

Presne tak. Byzantský spôsob merania času, ktorý prevzali aj Rusi, je modifikáciou juliánskeho kalendára, ktorý zaviedol Julius Caesar s niektorými úpravami: a) mesiace nemali latinské, ale grécke názvy b) rok nezačínal 1. januára ani 1. marca, ale 1. septembra c) roky sa nepočítali od založenia mesta Rím (Ab urbe condita), ale od stvorenia sveta (Anno Mundi). Prvé pokusy o presné vypočítanie biblického stvorenia sveta siahajú do 2. storočia. Tie však nedokázali obstáť, pretože obsahovali množstvo nedostatkov. Relatívna presnosť sa začala objavovať až od 7. storočia, kedy bol tento letopočet prijatý. Na Západe sa veľmi neuchytil a namiesto neho sa od 6. a 8. storočia používal letopočet Anno Domini. 

Západ, Cirkev a ich služobníci falšujú dejiny. Verím, že Slovania takýto kalendár mohli mať a určite mali aj iné technológie, ktoré im inde závideli. HIS TÓR IA je zmanipulovaná! 

Samozrejme, každý má právo na svoj názor. Nikomu by nemalo byť bránené používať letopočet, podľa ktorého žijeme v roku 7529, hoci to prináša isté komplikácie so zaradením do spoločnosti. História sa často dezinterpretuje a to z rôznych dôvodov. Napriek pluralite výkladov sa vieme priblížiť (niekedy viac, niekedy menej) k historickej skutočnosti, hoci na to potrebujeme isté prostriedky a samozrejme slobodu v bádaní – absolútnu, bez zákazov, trestov a nálepiek za “p o p i e r a n i e“.   

Ak o niečom tvrdíme, že to má historický základ, malo by to byť dostatočne podložené – inak sa bavíme o fabulácii alebo manipulácii. V prípade “slovanského kalendára” by sme na to potrebovali konkrétne exempláre, najlepšie z predkresťanského obdobia, alebo minimálne odkaz v historických písomných, či hmotných prameňoch. Čo sa týka “slovanského kalendára” v podobe, v akej ho prezentujú hore uvedené stránky, nič také neexistuje. Navyše pôsobí veľmi úsmevne, keď autori, ktorí útočia na kresťanstvo,  preberajú prvky práve z kresťanského prostredia, tak ako v prípade tohto “kalendára”. 🙂 

Alternatíva vo všetkom možnom je dnes módna záležitosť. Rovnako aj nedôvera vo vedecké autority, ktorá však v zdravej miere môže byť konštruktívna. Napriek tomu nekriticky prijímať alternatívnosť ako lepšiu možnosť, najmä v medicíne, môže byť veľmi nebezpečné. Najlepšia metóda je myslieť samostatne, myslieť kriticky.          

Pramene:

Nestorov letopis. Povesť o dávnych časoch na ruskej zemi, preložil Miroslav Daniš, Spolok slovenských spisovateľov 2018, s.32

Konštantín: Predslov k Svätému Evanjeliu in Minárik Jozef a kol. autorov: Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva I. stredovek, Tatran 1984, s. 21, 22

Použitá literatúra:

Chronology: Era of the Creation of the World in The Encyclopædia Britannica: a dictionary of arts, sciences, and general literature, 9th Ed., Vol. 5. A.  & C. Black 1833, s. 714 online

Kuzenkov Pavel: How old is the World? The Byzantine era κατὰ Ῥωμαίους and its rivals, 21st International Congress of Byzantine Studies 2006

Malinovská Nora: Haličsko-volynská kronika. Krátka história významnej pamiatky starej ruskej literatúry in Haličsko-volynská kronika. Neznáme rozprávanie o rodine kráľov a kniežat východo-strednej európy v 13. storočí, Matica slovenská 2019

Švankmajer Milan a kol. autorov: Dějiny Ruska, Nakladatelství Lidové noviny, 2012

“Slovanský kalendár”:

www.slavica.sk/2020/10/12/novoletie-slovanov/

www.tartaria.sk/zaklady/hviezdy-a-zeme/104-slovansky-kalendar-alebo-koadov-dar

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prevádzkovateľ InovationSK s.r.o., kontakt info@bossmedia.sk, telefón: 0903218367. Používa súbory cookies na prispôsobenie obsahu reklám a funkcie sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Súhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kto sme

Navrhovaný text: Adresa našej webovej stránky je: https://www.aktuality24.sk.

Komentáre

Navrhovaný text: Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Navrhovaný text: Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Súbory cookies

Navrhovaný text: Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť "zapamätať", vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Navrhovaný text: Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje

Navrhovaný text: Ak požadujete obnovenie hesla, vaša adresa IP bude uvedená v e-maile na obnovenie hesla.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Navrhovaný text: Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Navrhovaný text: Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Navrhovaný text: Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.
Save settings
Cookies settings