Právnik: Všetci očkovaní sú pokusnými subjektami procesu legalizácie vakcín

Redakcia SKsprávy oslovila s otázkami na právne mantinely povinného očkovania právnika a advokáta JUDr. Lukáša Machalu, autora elektronickej petície proti povinnému očkovaniu.

Čo sa dozviete z rozhovoru? Nútenie k povinnému očkovaniu je v rozpore s dobrými mravmi, a teda relatívne neplatné a právne spochybniteľné – Všetci očkovaní sú pokusnými subjektami procesu legalizácie vakcín – Očkovaní nemajú doteraz žiadnu právnu garanciu odškodnenia – Majú sťaženú možnosť poistenia sa v rámci rôznych poisťovacích produktov majetkového alebo životného poistenia – Zo strany orgánov štátnej moci ide o narušenie telesnej, duševnej aj sociálnej pohody jednotlivca, teda o vedomé narušenie a ohrozenie zdravia obyvateľov Slovenskej republiky…

 SK správy: Ako z právneho hľadiska hodnotíte možnosť zaviesť povinné očkovanie pre obyvateľov 60 +, prípadne pre všetkých, ktorí sú starší ako 15 rokov?

JUDr. Lukáš Machala: Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 8.12.2021 ukladá, citujem „ ministrovi zdravotníctva v spolupráci s ministerkou spravodlivosti vypracovať analýzu možnosti zavedenia povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 a možnosti obmedzenia úhrady z verejného zdravotného poistenia za zdravotnú starostlivosť poskytnutú osobe s ochorením COVID-19, ktorá sa rozhodla dobrovoľne nezaočkovať proti ochoreniu COVID-19.“

Toto uznesenie treba rozdeliť na dve samostatné právne otázky, na ktoré treba odpovedať. Prvá odpoveď vychádza z platnej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z.z. zo dňa 10.decembra 2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

Podľa tejto vyhlášky existuje okruh ochorení, na ktoré je stanovené buď (i) povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek alebo (ii) povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz. Medzi ochorenia, kde vyhláška určuje povinné očkovanie patrí napríklad záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, zápal pečene typu B atď….

Znamená to, že z právneho hľadiska môže Ministerstvo zdravotníctva doplniť uvedenú vyhlášku o ochorenie COVID-19 a okruh osôb, ktoré budú spadať pod povinné očkovanie. Takýto postup bude zrejme v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

SK správy: Môže štát nútiť ľudí do experimentálnych látok s možnou sankciou za ich odmietnutie alebo prípadne obmedziť uplatnenie zdravotného poistenia občanov v súvislosti s odmietnutím očkovania proti Covid-19?

Lukáš Machala: Oproti prípadom, kedy štát má oprávnenie podávať očkovacie látky proti určeným ochoreniam vo forme vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z., máme vysoko špecifický prípad očkovacích látok voči ochoreniu COVID-19. Všetky vakcíny proti COVID-19, ktoré sa používajú aj na Slovensku, sú totiž stále v štádiu klinického posudzovania a sú iba PODMIENEČNE schválené Európskou liekovou agentúrou, alebo Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Oproti „klasickým“ vakcínam, sú to stále vakcíny v štádiu TESTOVANIA! Na túto skutočnosť netreba nikdy zabúdať, a to ako z medicínskeho, tak z právneho hľadiska. V prípade týchto očkovacích látok sa totiž občania, ktorí sa dajú očkovať, priamo aktívne podieľajú na klinickej štúdii jednotlivých vakcín, a teda sú teda vlastne testovacími – pokusnými subjektami procesu legalizácie jednotlivých vakcín.

Z tohto právneho postavenia im napríklad vyplýva sťažená možnosť poistenia sa v rámci rôznych poisťovacích produktov majetkového alebo životného poistenia. Súčasne takýto ľudia nemajú do dnešného dňa žiadnu právnu GARANCIU odškodnenia v prípade, že po očkovaní dôjde k nežiaducim vedľajším účinkom v priamom alebo nepriamom dôsledku podania vakcíny.

Ak sa na problematiku „povinného“ očkovania pozeráme cez tento uhol pohľadu, je jasné, že pokiaľ štát nebude v plnej miere garantovať náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy každému obyvateľovi Slovenskej republiky, ktorí sa zaočkuje podmienečne schválenou vakcínou, je zaradenie ochorenia COVID-19 a súčasne používaných očkovacích látok na toto ochorenie medzi povinné očkovania, v rozpore s DOBRÝMI MRAVMI, a teda relatívne neplatné a právne spochybniteľné!

Súčasne je potrebné vychádzať z ustanovenia článku 19, odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky, cit.: Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.

Tiež z ustanovenia článku 40 Ústavy Slovenskej republiky vyplýva, že cit.: „  Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.

V zmysle ustanovenia § 2 odsek 1 a 2 zákona č. 365/2004 Z. z. (antidiskriminačný zákon) Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z d6vodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. Pri dodržovaní zásady rovnakého zaobchádzania je potrebné prihliadať aj na dobré mravy na účely rozšírenia ochrany pred diskrimináciou.

Obmedziť polovici obyvateľov Slovenskej republiky prístup k bezplatnej zdravotnej starostlivosti je v príkrom rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ako aj s antidiskriminačným zákonom. Zdravie je jednou z najdôležitejších ľudských hodnôt. Podľa definície zdravia z preambuly Ústavy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je, cit.:  „zdravie stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia“. V prípade vyvíjaného nátlaku na obrovskú časť obyvateľstva ide zo strany orgánov štátnej moci o narušenie telesnej, duševnej aj sociálnej pohody jednotlivca, teda o VEDOMÉ NARUŠENIE A OHROZENIE ZDRAVIA obyvateľov Slovenskej republiky!     

SK správy: Môže na takýto zásah do osobnej integrity občana vláda splnomocniť ministra zdravotníctva, aby vydal vyhlášku o povinnom očkovaní?

Vláda týmto oprávnením disponuje, keďže existuje platná vyhláška, ktorá v praxi roky uplatňuje mechanizmus tzv. povinného očkovania. Je však otázne, či je toto oprávnenie vláda v zmysle vyššie uvedených argumentov aj splnomocnená v tomto špecifickom prípade uplatniť? Podľa môjho názoru sa v prípade zavedenia „povinnosti“ očkovania proti ochoreniu COVID-19, dostáva ústredný orgán štátnej správy – vláda Slovenskej republiky, ako aj ním poverené orgány ústredné štátnej správy (Ministerstvo zdravotníctva a Ministerstvo spravodlivosti SR) do priameho konfliktu so základnou zásadou práva, a  teda že  „ius est ars boni et aequi“ – „ právo je umením uplatňovať to, čo je dobré a spravodlivé “ (Ceslus). Takéto konanie je potom vždy právne napadnuteľné a spochybniteľné.

SK správy: Bude  možnosť napadnúť takúto vyhlášku na Ústavnom súde Slovenskej republiky?

Akýkoľvek právny paškvil tejto nekompetentnej protislovenskej vlády je nielen právom, ale aj povinnosťou napadnúť na súde, vrátane Ústavného súdu Slovenskej republiky! Verím, že opoziční poslanci aj generálny prokurátor tak v prípade vydania rozšíreného znenia vyhlášky o povinnom očkovaní na covid-19 bezodkladne  urobia.

SK správy: Aké sú možnosti právnej obrany pred takouto povinnosťou, ak s ňou občan nesúhlasí napríklad z náboženských dôvodov (výhrada vo svedomí) alebo má neprekonateľný strach z ohrozenia vlastného zdravia?

V prvom rade bude potrebné počkať na samotné znenie vyhlášky, či sa vôbec k takémuto bezprecedentnému porušeniu platného práva vláda odváži? Až po oboznámení sa s obsahom vyhlášky budeme vedieť presnejšie posúdiť právne kroky. Samozrejme, pokiaľ ľudia nebudú so znením vyhlášky súhlasiť, bude ju možné a zrejme aj nevyhnutné napadnúť na súde (jednak formou neodkladného rozhodnutia a jednak klasickou určovacou žalobou). Pokiaľ slovenskí občania neuspejú na našich súdoch, ktoré sa žiaľ, správajú veľmi alibisticky, servilne a niekedy až proti občiansky, je tu možnosť súdnej ochrany na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu.

SK správy: Čo bude ďalej s elektronickou petíciou a čo od nej očakávate? Aký je momentálny stav petície, koľko ľudí ju podpísalo?

Naša iniciatíva je zameraná na obhajobu práva slobodnej voľby každého obyvateľa (vrátane detí) Slovenskej republiky. Petíciu PROTI POVINNÉMU OČKOVANIU za 18 dní od jej spustenia podpísalo už neuveriteľných 58 000 ľudí! Sme im vďační za ich občiansku statočnosť. V petičnom výbore sú zanietení rodičia, ktorí túto aktivitu robia najmä na ochranu svojich ratolestí pred covid-totalitou. Pre nás je to záväzok pokúsiť sa vyzbierať čo najskôr 100 000 podpisov a predložiť našu oprávnenú požiadavku na rokovanie pléna Národnej rady Slovenskej republiky. Verím, že do konca roka sa Slováci zmobilizujú a dosiahneme potrebný počet, aby sme mohli poslancom už začiatkom roka priamo tlmočiť, že si neželáme byť znásilňovaní ich vakcínami a že máme iný pohľad na ochranu zdravia.  

Ďakujeme za rozhovor

Advokát JUDr. Lukáš Machala (46) je bývalý poradca predsedu Národnej rady Slovenskej republiky A. Danka. Pravidelne upozorňuje na množstvo prípadov porušovania zákonnosti v Slovenskej republike. Je tiež autor petície proti povinnému očkovaniu.

SKSPRAVY

Zdroj:  SKspravy.sk https://skspravy.sk/slovensko/covid-slovensko/pravnik-vsetci-ockovani-su-pokusnymi-subjektami-procesu-legalizacie-vakcin/  © SKSPRAVY Všetky práva vyhradené Člen skupiny BossMedia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prevádzkovateľ InovationSK s.r.o., kontakt info@bossmedia.sk, telefón: 0903218367. Používa súbory cookies na prispôsobenie obsahu reklám a funkcie sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Súhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kto sme

Navrhovaný text: Adresa našej webovej stránky je: https://www.aktuality24.sk.

Komentáre

Navrhovaný text: Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Navrhovaný text: Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Súbory cookies

Navrhovaný text: Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť "zapamätať", vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Navrhovaný text: Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje

Navrhovaný text: Ak požadujete obnovenie hesla, vaša adresa IP bude uvedená v e-maile na obnovenie hesla.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Navrhovaný text: Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Navrhovaný text: Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Navrhovaný text: Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.
Save settings
Cookies settings