Slovenské dejiny pod novým pohľadom historika Homza

Viete o tom, že 14. marca 1074 je dôležitý dátum v stredovekých slovenských dejinách? V ten deň sa konala slávna bitka pri Mogyoróde. Bola to rodinná bitka Arpádovcov.

Pamätáte sa ešte na dielo Murices sive Apologia čiže Ostne alebo Obrana autora Jána Baltazára Magina, vydané v roku 1723 v Trenčíne? Mali sme to ako maturitnú otázku. Magin vtedy odpovedal na dielo trnavského profesora, obviňujúceho Trenčanov, že sú potomkami Svätoplukových Slovákov. Magin nevyvracal tvrdenia trnavského profesora, ale naopak, s hrdosťou odpovedal profesorovi Trnavskej jezuitskej univerzity, akí boli Svätoplukovi Slováci hrdinovia.

Nové „ostne“ historika Homza

Po takmer 300 rokoch sa vrátil k tejto téme historik Martin Homza, vedúci Katedry slovenských dejín Univerzity Komenského. Názov svojej knihy si požičal od Magina, ale len čiastočne. Napísal knihu Murices novae alebo Nové ostne, knihu vydalo občianske združenie Slovenské dejiny v roku 2020.

Ilustrácia: historik Martin Homza a mapa Strednej Európy 9.storočia

Obranu už teraz nepotrebujeme, mohol ju vypustiť z názvu. Faktom však zostáva, že už skoro tristo rokov (len na porovnanie dlhšie, ako existujú Spojené štáty americké) si kladieme tie isté otázky. Aké sú vlastne počiatky našich dejín?

Odlišný pohľad na dejiny Slovákov

V knihe sa zaoberá stredovekými dejinami Slovákov a načrtáva dosť odlišný obraz dejín, než o akom sme sa učili na školách, od základnej až po vysokú. Zachováva formu Maginovej knihy, je to rozhovor troch osôb s komplikovanými latinskými menami a ešte troch študentov a šoféra. Vďaka rozhovoru a zúčastneným osobám je forma diela celkom populárna a nevyžaduje predchádzajúce historické štúdium. Rozhovor prebieha v súčasnosti.

Prečo sme sa vzdali dejín?

Základným Homzovým východiskom je idea, že sme sa nepremyslene vzdali uhorskej časti našich dejín. Po vzniku Československa v roku 1918 sme prevzali českú koncepciu, akoby sa naše dejiny prerušili pádom Veľkej Moravy a obnovili sa až so vznikom Československa.

Keď sme sa my vzdali našich dejín, Maďari si ich radi prisvojili a z toho pramenia súčasné problémy pri hľadaní našej národnej identity. Predsa historická skutočnosť bola taká, že naši predkovia, čiže starí Slováci a Maďari boli konštitutívne národy pri vzniku Uhorského kráľovstva (k tomuto názvu sa ešte vrátim).

Kolíska kráľov: Nitriansko

Meno Arpád (mal byť zakladateľom dynastie Arpádovcov) prvýkrát spomína až byzantský cisár Konštantín VII. Porfyrogenet v diele O spravovaní ríše v polovici 10. storočia. Hagiografické spisy napísané neskôr na objednávku uhorských kráľov nemajú dôkaznú hodnotu. Najvyspelejšou časťou kráľovstva bolo Nitriansko. Preto nie je zaiste náhoda, že tak ako Svätopluk I. neskôr aj prví uhorskí arpádovskí králi začali svoju politickú kariéru z Nitry – Štefan I., Belo I., Gejza, Ladislav I. Predtým ešte Pribina (knieža).

                   Ilustrácia: Kráľ Svätopluk

Nitriansko siahalo od hraníc s Poľskom až po Pilišské vrchy. Arabskí a židovskí obchodníci v 10. a 11. storočí poznali v tomto priestore len Nitru, Bratislavu a Ostrihom. Kostnická kronika z 15. storočia už nazýva bývalé Nitriansko Slovenskom. Štefana I. opásali mečom (z Nitry) nitrianski veľmoži Hont a Poznan. S tým mečom Štefan porazil Kopáňa.

Rovnoprávni Slováci už v r.1280

Žiaden národ stredovýchodnej Európy nemá toľko dát k počiatkom svojich dejín, ako máme my. Na spodnej úrovni spoločenského rebríčka dokument od Anonymného notára P. z 13. storočia po opise dobytia Nitry medzi jej obrancami rozoznáva Čechov a Slovákov (Bohemi et omnes Nitrienses Slavi). Listina opátstva v Hronskom Beňadiku niekedy z rokov 1244 – 1328 povoľuje hľadať si poddaných, nech sú už z „akéhokoľvek národa, Sasi, Maďari, Slováci alebo iní“.

Ilustrácia: bitku Arpádovcov pri Mogyoróde 14.marca 1074 vyhralo nitrianske knieža Gejza

Alžbeta Kumánska v listine z roku 1280 zrovnoprávňuje v platení desiatkov na jednej strane sťažujúcich sa Maďarov a Slovákov (Hungari et Sclavi), na druhej strane hostí (Saxones et Latini). Dedičstvo po Svätoplukovej ríši pomohlo Uhorskému kráľovstvu medzinárodne sa etablovať. Bez predchádzajúceho Svätoplukovho kráľovstva (pápež Štefan V. oslovoval Svätopluka kráľom) ťažko si možno predstaviť, aby Štefan I. tak rýchlo dostal kráľovskú korunu od pápeža, dokonca predbehol poľského kráľa.

Česká koruna ako obnovenie Svätoplukovho kráľovstva

Priebeh snemu Svätej ríše rímskej nemeckého národa v Mohuči v roku 1085 potvrdzuje, že české knieža Vratislav II. dostal od cisára Henricha IV. kráľovskú korunu (ad personam) ako obnovenie Svätoplukovho kráľovstva. Uhorsko-turecká kronika, vydaná vo Frankfurte a v Lipsku v roku 1684, obsahuje ilustráciu, ako Turek a kresťan bojujú mečmi, kresťan drží štít, na ktorom je vyobrazený dvojkríž na trojvrší. Svätopluk dosiahol rozhodujúce pozdvihnutie svojej ríše vnútorne aj medzinárodne a zrovnoprávnil svoju ríšu s ostatnými kráľovstvami latinského sveta, ale musel sa zriecť slovansko-náboženského partikularizmu, ktorý reprezentovali sv. Metod a potom Gorazd.

Pribina – zakladateľ osobitosti Strednej Európy

Po vyhnaní z Nitry sa Pribina usadil v Blatnohrade. Tam vybudoval silné kniežatstvo, ktoré konkurovalo Rastislavovi i Svätoplukovi. Bolo vybudované podľa vzoru Nitry. Možno konštatovať, že základ osobitného vývoja vo východo-strednej Európe položil Pribina. Z Blatnohradu pri Balatone pochádza najstarší nález hlaholiky. Koceľ mal najväčší podiel na vytvorení slovanského biskupstva, neskôr arcibiskupstva (asi v Nitre). Jeho autorita sa opierala o Rím, nie o rímsko-nemeckého cisára. Metodovo arcibiskupstvo zápasilo o vplyv so Salzburgom. Významným postavením Pribinu a Koceľa si možno vysvetliť, že sv. Konštantín Filozof a jeho brat svätý Metod sa na ceste do Ríma zdržali istý čas v Blatnohrade u Koceľa.

Bitka pri Mogyoróde (1074)  pod zástavou Nitry s dvojkrížom

Dôležitý dátum v stredovekých slovenských dejinách je 14. marca 1074. V ten deň sa totiž konala slávna bitka pri Mogyoróde. Bola to rodinná bitka Arpádovcov. Nominálnemu kráľovi Šalamúnovi sa postavili jeho príbuzní Gejza a Ladislav z Nitry. Šalamún prehral a kráľom sa stal Gejza. Šalamúnovi zostala Bratislava a časť Zadunajska. Gejza vládol krátko, po jeho smrti prevzal korunu Ladislav I. (neskôr Svätý).

Nitrianske knieža prevzalo celé Uhorsko

V bitke pri Mogyoróde Ladislav bojoval pod zástavou Nitry s dvojkrížom na trojvrší. Paradoxným dôsledkom bitky bolo ďalšie usporiadanie kráľovstva. Nitriansko ako osobitné kniežatstvo zaniklo, pretože dovtedajšie nitrianske knieža Gejza (a po ňom Ladislav) prevzali celé Uhorsko. Nitra dostala ako odškodné biskupstvo, pretože pôvodné Metodovo arcibiskupstvo v zmätkoch 9. a 10. storočia zaniklo. Vtedy fakticky vzniklo Uhorsko, ale až kráľ Koloman I. Knihomil (vládol 1095 – 1116) sa ako prvý nazval uhorským kráľom. V roku 1263 opätovne došlo k vytvoreniu Slovanského kráľovstva. Belo IV. vtedy vyčlenil západné stolice Uhorského kráľovstva, označil ich ako Slovanské kráľovstvo a určil ich do správy kráľoviča Bela. Z územia dnešného Slovenska tam patrila župa Bratislavská i Nitrianska. Vyčlenenie uznal dvoma dekrétmi aj vtedajší pápež Urban IV.

Legendárny mier medzi Poľskom a Uhorskom začal za vlády sv. Štefana I. v roku 1000. Na podnet pápeža sa stretli Štefan a poľský vládca Mieško/Boleslav Chrabrý pod Ostrihomom na mieste dnešného Štúrova a dohodli sa na večnom mieri. Na jeho základe mal pápež neskôr udeliť kráľovskú korunu aj panovníkovi Poliakov (uhorský či skôr panónsky Štefan ju už mal). Tento mier „sv. Vojtecha“ krajiny nikdy nenarušili.

Pôvodný názov dnešného Maďarsko: Panónia

Pôvodný názov územia dnešného Maďarska až po juhozápadné Slovensko bol Panónia. Pod týmto názvom Karol Veľký ovládol toto územie, keď odtiaľ vyhnal Avarov, pod týmto názvom vládli územiu Pribina a Koceľ po vyhnaní z Nitry. Názov Uhorsko sa udomácňoval ťažko. Maďarčina dodnes nepozná názov Uhorsko. Čo my nazývame Uhorsko, v maďarčine sa nazýva Maďarsko. V starých kronikách sa územie až do 11. storočia nazýva Panónia. Územie obývali rôzne národy, ktoré si navzájom nerozumeli, preto sa až do polovice 19. storočia udržala ako spoločný jazyk elity latinčina.

Uhorsko ako Británia – pokračovanie Svätoplukovho Kráľovstva Slovanov

Smerom navonok sa presadil názov Uhorsko (Ungarn, Hungary, Ungaria). Pre ilustráciu, pred podobným problémom stálo Anglicko. Pripojilo si (rôznym spôsobom) susedné národy a kráľovstvá Škótov, Írov, Welšanov. Pod názvom spoločného štátu (Veľké) Anglicko by ich ťažko dokázalo integrovať. Vrátilo sa preto k názvu Británia, čo bol názov najzápadnejšej rímskej provincie dávno pred dobytím tohto územia Viliamom Dobyvateľom v roku 1066 a pod týmto názvom existuje doteraz. Uhorské (Panónske) kráľovstvo je politicko-právnym pokračovateľom Svätoplukovho Kráľovstva Slovanov.

Nový pohľad aj na dejiny českých zemí

Martin Homza ponúka nový pohľad aj na dejiny českého štátu. Morava patrila ku kmeňovým územiam Svätoplukovej ríše. Svätopluk k nej pripojil aj Čechy. Po smrti Svätopluka sa Čechy odtrhli a viedli vlastnú existenciu v područí Svätej ríše rímskej nemeckého národa ako kniežatstvo. Kráľovskú korunu ad personam, čiže nie dedične, dostal knieža Vratislav II. v roku 1085 od nemeckého cisára Henricha IV. To bol prvý prípad v stredovýchodnej Európe, keď knieža dostalo kráľovskú korunu od cisára, nie od pápeža.

Koruna ad personam ešte neznamenala konštitutívny vznik kráľovstva. Dedičnú korunu dostal český „kráľ“ až Zlatou bulou sicílskou opäť od nemeckého cisára Fridricha II. v roku 1212. Až vtedy vznikol medzinárodne rovnoprávny český štát. O túto historickú argumentáciu sa opieral Hitler, keď v roku 1939 vytvoril Protektorát Čechy a Morava (pozn. J. Č.). Arcibiskupstvo dostal Český štát až za cisára Karola IV. v roku 1344.

Homzova kniha ústi do niekoľkých základných uzáverov. Poľsko a bývalé Uhorsko nikdy nepatrili do Nemeckej ríše, naproti tomu Čechy boli historicky tesnejšou alebo voľnejšou súčasťou ríše (český kráľ bol prvý ríšsky kurfirst). Slovenské rieky, s výnimkou Popradu, tečú na juh a hospodársky život orientujú na juh, české rieky, Vltava a Labe tečú na sever. Poľského a uhorského kráľa, predtým Svätopluka, ustanovil pápež, českého kráľa rímsko-nemecký cisár. Základná historická orientácia Poľska, Slovenska, Maďarska, balkánskych krajín je severo-južná, nie východo-západná. Nepozorujete vplyv tohto historického odkazu aj na súčasnú politiku a ekonomiku?

Martin Homza pripravuje pokračovanie ďalších dielov historickým sprievodom smerom na Poľsko, Haličsko-Vladimirsko, Macedónsko a do prvých storočí Slovanov.

Článok Jána Čarnogurského vyšiel pôvodne na portály Denník Standard  dennikstandard

medzititulky: redakcia Sksprávy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prevádzkovateľ InovationSK s.r.o., kontakt info@bossmedia.sk, telefón: 0903218367. Používa súbory cookies na prispôsobenie obsahu reklám a funkcie sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Súhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kto sme

Navrhovaný text: Adresa našej webovej stránky je: https://www.aktuality24.sk.

Komentáre

Navrhovaný text: Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Navrhovaný text: Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Súbory cookies

Navrhovaný text: Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť "zapamätať", vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Navrhovaný text: Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje

Navrhovaný text: Ak požadujete obnovenie hesla, vaša adresa IP bude uvedená v e-maile na obnovenie hesla.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Navrhovaný text: Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Navrhovaný text: Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Navrhovaný text: Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.
Save settings
Cookies settings