Verejná sťažnosť generálnemu riaditeľovi RTVS za šírenie klamlivých informácií a vyvolanie paniky

JUDr. Ladislav Kopál adresoval list vedeniu RTVS a jej generálnemu riaditeľovi Jaroslavovi Rezníkovi. Prinášame ho v plnom znení.

Verejná SŤAŽNOSŤ na vedenie spravodajskej sekcie

  • na bezprecedentné neprimerané zneužívanie verejného priestoru v spojitosti s porušovaním práv občanov a povinností RTVS spojených s nedodržiavaním imperatívneho poskytovania plnohodnotného nerušeného vysielania programov určených na voľnočasové aktivity, využívané primárne ľuďmi v seniorskom veku, ktorí sú odkázaní naň vo veľkom rozsahu – spôsobom nižšie uvedeným
  • na porušovanie povinností RTVS spojených s verejnou prezentáciou (preukazne) klamlivých informácií, majúcich potenciál podpory šírenia poplašnej správy, spôsobilých svojimi dôsledkami podporovať verejné znepokojenie a bezdôvodné hrozby šírenia radiácie  na území Slovenska v spojitosti s ohrozením jadrových elektrární
  • v príčinnej súvislosti s uvedeným – s poukazom na zamlčovanie informácií o zdroji a pôvode ich vzniku a o bezodkladnej verejnej náprave – vykonanej na roveň zverejneným rozsahom, obsahom, formou i spôsobom
  • v regulačnom rámci zákona o RTVS a zákona o vysielaní a retransmisii.

K tomu uvádzame nasledovnú dôvodovú informáciu :

V súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine RTVS opakovane zverejňovala  mimoriadne závažné správy o akútnej hrozbe atómovej havárie spojenej s útokmi ruských vojsk na jadrové elektrárne v Černobyle a v Záporoží. S potenciálnymi dôsledkami aj na územie Slovenskej republiky.

Keďže už sama skutočnosť jadrového výbuchu v Černobyle naháňa oprávnenú hrôzu obyvateľov Ukrajiny i okolitých štátov – vrátane Slovenska – svojimi možnými dôsledkami, s ohľadom na neblaho  pamätnú udalosť spred 35 rokov – ide o správy s mimoriadne závažným obsahom – majúcim osobitný potenciál vzbudzovať v občianskej verejnosti hrozbu zamorenia územia s nenapraviteľnými – ľudské zdravie a život ohrozujúcimi dôsledkami a následkami.

Ba čo viac – majú potenciál šírenia poplašnej správy, ktorá sa nezakladá na pravde Správy s mimoriadne nebezpečným obsahom a dôsledkami na správanie s a obyvateľstva. .

POUKAZUJEM v tejto súvislosti na vyhlásenie  – ukrajinského ministra zahraničných vecí Dmytro Kutleba, šíriaceho sa v občianskej verejnosti – ktorý VEREJNE varovne oznámil svetu, že – ak dôjde k výbuchu Záporožskej jadrovej elektrárne BUDE TO 10x HORŠIE ako výbuch v ČERNOBYLE.

Túto KATASTROFÁLNU zvesť, informáciu majúcu potenciál oprávnene vyvolať verejnú paniku pre extrému citlivosť a jej dosah a dôsledky na obyvateľstvo  – pri plnom vedomí – verejne oznámi minister zahraničných vecí Ukrajiny.

A aká je reálna skutočnosť ?

Vo veci najpovolanejšia osoba – predseda Slovenskej nukleárnej spoločnosti, profesor v odbore jadrová energetika, Vladimír Slugeň – túto zavádzajúcu klamlivú informáciu vyvracia „od podlahy“, s poukazom na tieto dôvody :

  1. Pokiaľ ide o Černobyľ – ten, aj keby bol dnes zbombardovaný – „iba by sa zastavila štiepna reakcia. To je celé“. Preto by (hypotetické) bombardovanie elektrárne nemalo význam. Ak by tam dopadla nejaká výbušnina – akurát by rozmetala aktívnu zónu.
  2. Pokiaľ ide o Záporožskú jadrovú elektráreň – tá je postavená na novej technológií (je vodou chladená a nemá v sebe vznietivý ohňový potenciál, teda grafit), ktorá rátala s možnosťou ťažkej havárie – vrátane zásahu BOMBOU – v dôsledku čoho sa projektovali nádrže, kde by odtiekla rádioaktívna voda.

PRETO v tejto elektrárni nemôže dôjsť k následkom, k akým došlo v Černobyle v dôsledku prehriatia reaktora a rozbehnutiu štiepnej reakcie.  

K tomu 2 poznámky : jedna „technicko-technologická“, jedna „komunikačno-právna“

Pokiaľ ide o prvú poznámkuprofesor sa vyjadril k vyhláseniu ministra zahraničných vecí ohľadne záporožskej elektrárne  – odborne aj diplomaticky– takto.

ODBORNE to zhodnotil – „LOGICKOU“ úvahou ministra, ktorá mu vyšla z faktu, že – na rozdiel od Černobyľskej elektrárne – tá Záporožská má 6 blokov – takže – „násobili to riziko“.  Komentovať to, stratiť čo len slovo navyše by bolo väčšou stratou…

Odborník vyvrátil politickú fámu

DIPLOMATICKYto zhrnul – suchým konštatovaním, že „NIE KAŽDÝ je ODBORNÍK“.

S tým sa pravdaže nedá nesúhlasiť. Ale problém je inde. A väčší – ako len na mávnutie rukou. A už vôbec nie odkazom, že minister zahraničia nemusí poznať jadrové technológie. LEBO tu nejde o jeho odbornú schopnosť či neschopnosť, ani o spôsobilosť vedieť posúdiť technické parametre jadrovej elektrárne.

Tu ide  o alarmujúcu  ľahostajnosť k tak alarmujúcej informácií a jej zbagatelizovania do stratena.

Tu, vo veci škandalózneho verejného vyhlásenia ministra „zahraničia“, ktoré javí všetky znaky podnecovania a šírenia hrozby poplašnej správy – sa OBJEKTÍVNE – pýtame :

PREČO ste v hlavných spravodajských reláciách – vrátane tých, ktoré zverejňujete na lište obrazovky –  opakovane nezverejňovali a nezverejňujete, expressis verbis informácie  :

  • že v prípade šíriaceho sa obsahu vyhlásenia ministra zahraničných vecí Ukrajiny ide o hrubo zavádzajúcu, KLAMLIVÚ informáciu, nezakladajúcu sa na existujúcich technických poznatkoch..?
  • že správy o dôsledkoch prípadného zasiahnutia jadrovej elektrárne v Záporoží  sa nezakladajú na pravde, že sú POPLAŠNÝMI  SPRÁVAMI..? 

PREČO nebola okamžite – verejne – poskytnutá vyššie uvedená informácia – opakovane DEMENTUJÚCA jej škodlivý – zavádzajúci a klamlivý obsah..?

LEBO skutočnosť je taká, že nezostalo iba pri ohrození. Rukolapným dôkazom sú :

  • enormné nápory na lekárne s požiadavkami na TABLETKY s obsahom jódu…
  • vyhľadávanie a občiansky svojpomocné zabezpečovanie ochrany domácností pred možnou šíriacou sa radiáciou.  

Občianska spoločnosť si pýta odpovede

TOTO je vaša najdôležitejšia – najpoctivejšia úloha – a nie priame šírenie čiastkových „vojenských“ správ a nie nepriama ľahostajnosť, opomínanie a zľahčovanie tejto správy s OBLUDNÝMI dôsledkami. Tváriac sa navyše – akoby neexistovala.

V tomto kontexte – javiaca všetky znaky – „nechať ju prejsť do stratena“ v snahe nespochybniť autoritu a dôveryhodnosť ministra zahraničných vecí Ukrajiny. TOTO je v hrubom rozpore s etikou serióznej poctivej redaktorskej/žurnalistickej práce.

Vážený pán generálny riaditeľ,

poukazujem na tieto porušenia – s naliehavou žiadosťou o vyvodenie osobnej zodpovednosti príslušných osôb – s rovnakou rozhodnosťou a vehemennciou ako ste (na rozdiel od uvedených evidentných dôvodov) postupovali a pristupovali k rozviazaniu právneho vzťahu s už bývalým šéfom spravodajstva v RTVS z mne/nám z neznámych dôvodov.

LEBO, ak je/bolo  dôvodom jeho postihu iba poskytnutie verejného priestoru pre vystúpenie pána Čarnogurského (s jeho historickým exkurzom na vývoj v Ukrajine)   tak to nebolo, nemohlo byť v rozpore so zákonom o RTVS. Naopak, je a bola to (zákonná) povinnosť RTVS – umožniť prezentáciu vyvážených a pluralitných informácií na možnosť slobodného utvárania názorov divákov na akékoľvek udalostitak ako zákon (o RTVS) káže Vám. 

Zneváženie žurnalistickej etiky

LEBO tu už nejde o hru na slepú babu. LEBO tu už o „nezásadné“ veci. A už vôbec nie – robiť z RTVS vládneho hovorcu. A čo horšie, hovorcu tretieho sektora…

 

TU ide o bezprecedentné zneváženie verejného priestoru – zadržiavaním informácií na jednej strane a poskytovaním nepravdivých, účelovo zameraných informácií občianskej verejnosti; tu už ide o flagrantné porušenie práva občanov na poskytovanie overených, korektných INFORMÁCIÍ.

Tu už ide o zneváženie žurnalistickej etiky, o klamanie občianskej verejnosti škandalóznym spôsobom, v škandalóznom rozsahu a so škandalóznymi dôsledkami.

A čo je najhoršie. Byť ticho – tam kde sa nesmie byť – ticho. Ako vo vyššie upozorňujúcom prípade. Bez nápravy a čo je už prekročenie „neprekročiteľného“ etického, morálneho a právneho rámca – bez OSPRAVEDLNENIA sa zodpovedných.

RTVS neuverejňuje opravu zavádzajúcej informácie

A dnes to pregnantne vyplýva z ignorovania – povinnosti RTVS zverejniť túto informáciu na svojich kanáloch. BEZOKLADANE – a OPAKOVANE – tak v záujme plnenia úloh, ktoré jej vyplývajú zo zákona o RTVS a zákona o vysielaní a retransmisii – ako aj – či predovšetkým v záujme zamedzenia pretrvávajúceho šírenia potenciálneho jadrového ohrozenia Slovenska.

A pravdaže v hlavnom spravodajskom čase. A následne – s rovnakou intenzitou, s akou celý deň a večer zverejňuje informácie – bežiace na spodnej lište na všetkých programoch STV 1 a 2 –  bez ohľadu na druh, účel a zameranie vysielaného programu – rovnako v prípade edukačných, poučných (napr. pre záhradkárov) ako aj oddychových relácií seriálového typu, a pod.

ROZSAHOM a vizuálnym spôsobom – je to už za hranicou zdravého rozumu. V rozsahu a spôsobom ich podsúvaniu verejnosti

je to už neprípustný, (cieľavedomý) „žurnalisticky“ neetický zásah, občiansky neempatický, nerešpektujúci už mravné požiadavky spojené so spôsobom poskytovania vysielacej služby (nedáva možnosť, neposkytuje koncesionárovi výber) – čo je hrubým zásahom do práva divákov i koncesionárov na poskytovanie plnohodnotného (NERUŠENÉHO) programového vysielania danej relácie v celosti.

S dôsledkami – majúcimi závažný, neodpustiteľný vplyv na zdravie, najmä to duševné zdravie tých divákov/koncesionárov, pre ktorých bola/je RTVS zriadená…

Vediac v tejto súvislosti viac ako dobre – že  sledovanie RTVS využíva v drvivej väčšine občania v seniorskom veku, pre ktorých sú tieto programy (zo zdravotných dôvodov) vo väčšine prípadoch jedinou voľbou, ako naložiť s voľno-časovou aktivitou  

Berúc pritom do úvahy – súčasnú  obsahovú a množstevnú plnohodnotnú zabezpečenosť spravodajských informácií v pravidelných vysielacích časoch..  

A tento prístup RTVS, zahlcujúci verejný priestor už neprípustným vyššie uvedeným spôsobom – je v uvedenom kontexte neúprimný, zjavne ino-účelový, s poukazom na nerovnovážny prístup (rozsahom i spôsobom poskytovania informácií) v prípade mimoriadnych vojnových udalostí z bombardovania bývalej Juhoslávie – (tiež) v rozpore s medzinárodným právom (bez súhlasu bezpečnostnej rady OSN), s potenciálom ohrozenia bezpečnosti obyvateľstva.

Bombardovania s porovnateľnými tragickými dôsledkami vojny, bombardovania územia vrátane civilných cieľov (nemocníc, škôl a s nimi spojených strát na životoch) – ba čo viac – v kontexte tohto info zdroja – bombardovania i budovy televízie v Belehrade – s tragickými dôsledkami na životoch – televíznych „kolegov“.

Záver sa týka (ne)zabezpečenosti zásady primeranosti poskytovania spravodajských informácií obsahom, rozsahom i spôsobom informovania o tragických udalostiach z oboch geografických priestorov.

O to viac, že v prípade bývalej Juhoslávie ide o rovnakú blízkosť a previazanosť obyvateľov Slovenska s oboma trpiacimi národmi. Ešte znásobenú dotknutosťou občanov Slovenska tým viac, že sa tieto vojnové útrapy priamo dotýkali našich (početných) slovenských predkov žijúcich vo Vojvodine, ktoré bolo rovnako cieľom bombardovania.

S poukazom na uvedené, informácie o záveroch (dôvodoch porušovania práva, morálky a redakčnej etiky vrátane správ o vyvodení zodpovednosti) zdvorilo žiadam poskytnúť na túto mailovú adresu – a na adresu „domácností všetkých občanov Slovenska“. Slovom i obrazom…

JUDr. Ladislav Kopál

Článok pôvodne vyšiel na portály Archa21

 

SKSPRAVY

Zdroj:  SKspravy.sk https://skspravy.sk/?p=15810  © SKSPRAVY Všetky práva vyhradené Člen skupiny BossMedia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prevádzkovateľ InovationSK s.r.o., kontakt info@bossmedia.sk, telefón: 0903218367. Používa súbory cookies na prispôsobenie obsahu reklám a funkcie sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Súhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kto sme

Navrhovaný text: Adresa našej webovej stránky je: https://www.aktuality24.sk.

Komentáre

Navrhovaný text: Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Navrhovaný text: Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Súbory cookies

Navrhovaný text: Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť "zapamätať", vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Navrhovaný text: Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje

Navrhovaný text: Ak požadujete obnovenie hesla, vaša adresa IP bude uvedená v e-maile na obnovenie hesla.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Navrhovaný text: Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Navrhovaný text: Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Navrhovaný text: Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.
Save settings
Cookies settings