VÝZVA: Dodržujte ľudsko-právne štandardy pri očkovaní proti COVID-19 s dôrazom na ochranu detí a mládeže

Viaceré osobnosti a odborníci na medicínu a právo podpísali výzvu  na dôsledné zachovávanie ľudsko-právnych štandardov a Dohovoru o ľudských právach a  biomedicíne pri očkovaní v Slovenskej republike. Svoje výhrady k porušovaniu týchto štandardov už dlhšie verejne komunikujú článkami, odbornými vyjadreniami či blogmi. Táto ich výzva nadväzuje na predchádzajúce výzvy na zachovanie demokracie a právneho štátu na Slovensku.

Kriticky konštatujú, že očakávaná reakcia v konaní kompetentných, ani v podobe odbornej verejnej diskusie nenastala. Odpoveďou je podľa nich len zľahčovanie, zosmiešňovanie, a v niektorých prípadoch dokonca zastrašovanie či osobné invektívy.

Benátska komisia: Princípy právneho štátu musia štáty dodržiavať aj v čase pandémie

Zdôrazňujú fakt, že Benátska komisia jasne uviedla, že princípy právneho štátu je potrebné dôsledne dodržiavať aj počas pandémie a stanovila v tomto ohľade jasné štandardy. Na Slovensku sú tieto štandardy úplne ignorované a miera ich porušovania je mimoriadne vysoká, konštatujú signatári výzvy.

Predstavitelia výkonnej moci Slovenskej republiky a ústavná väčšina NR SR hrubo porušujú svoje povinnosti, ktoré Slovenskej republike, jej orgánom a predstaviteľom vyplývajú z členstva v Rade Európy a Európskej únii, ako aj  z medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách, ktorých je Slovenská republika zmluvným štátom

Žiadajú verejnú diskusiu o prínosoch a rizikách očkovania

Preto vyzývajú predstaviteľov výkonnej moci, aby bezodkladne otvorili verejnú odbornú diskusiu o rizikách a prínosoch očkovania v súvislosti s pandémiou Covid-19. Zároveň, aby prijali také opatrenia, ktoré zabezpečia dôkladné dodržiavanie ľudsko-právnych štandardov v tejto oblasti a zodpovedajúcu účinnú ochranu jednotlivcov v Slovenskej republike pred ich porušovaním.

Apel: Okamžite zastavte očkovanie detí!

„Osobitne ich vyzývame, vzhľadom na požiadavku Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ako aj v súčasnosti dostupné vedecké štúdie a výzvy medzinárodných a slovenských vedcov a lekárov, aby okamžite pozastavili plošné očkovanie najbezbrannejších jednotlivcov – detí, mládeže a tehotných žien, a aby v budúcnosti dôsledne a maximálne citlivo zvážili ďalší postup pri povolení a realizácii takéhoto očkovania“, píše sa vo výzve.

Ilustrácia: protest proti politike masívneho očkovania

Informovaný súhlas a adresný prístup podľa zdravotného stavu

Signatári žiadajú aj o dôsledné uplatňovanie povinnosti zabezpečiť riadny informovaný súhlas s očkovaním ako so zdravotným úkonom (nie s diagnostickým úkonom ako doteraz) od každého očkovaného jednotlivca, a to po dôslednom oboznámení sa lekára vykonávajúceho očkovanie so zdravotnou dokumentáciou každého pacienta, zhodnotení jeho anamnézy a jeho aktuálneho zdravotného stavu a náležitom informovaní pacienta o všetkých známych nežiaducich účinkoch vakcíny, ktorá mu je podávaná, ako aj o alternatívach liečby.

Ďalej vyzvali na dôsledný zber údajov, ich pravidelné zverejňovanie a týždennú aktualizáciu oficiálnych zdrojov o negatívnych účinkoch každej z vakcín (napr. na stránkach ŠÚKL).

Každá z dotknutých vakcín je v štádiu experimentu

Pripomínajú, že ktorákoľvek z dotknutých vakcín je celosvetovo v experimentálnom štádiu použitia, teda nie sú známe dlhodobé negatívne účinky (vektorových) vakcín či aplikovanej genetickej terapie (tzv. mRNA vakcíny) a krátkodobé negatívne účinky vrátane závažných, ktoré viedli k úmrtiu pacientov sú dokumentované iba povrchne a čiastočne. Podľa nich je zarážajúce, že vlády, vrátane slovenskej, zmluvne akceptovali bezprecedentné vyvinenie sa výrobcov zo zodpovednosti za akékoľvek (či už krátkodobé alebo dlhodobé) negatívne účinky týchto experimentálne použitých vakcín na zdraví pacientov a s tým súvisiace škody.

Ďalej poukazujú najmä na nasledujúce skutočnosti:

Výkonná moc ignoruje stanovisko Výboru WHO pre reguláciu zdravotných predpisov v mimoriadnych situáciách zverejnené  15. januára 2021, ktorý konkrétne odporučil, aby krajiny pre účely slobody pohybu pri medzinárodnom cestovaní ako podmienku vstupu nevyžadovali od prichádzajúcich cestujúcich dôkaz o zaočkovaní proti Covid-19. Odporúčanie nielen zohľadňuje fakt, že vplyv očkovania na zníženie prenosu (infekcie) dosiaľ nie je známy, ale aj to, že nové varianty Corona vírusu by mohli znížiť resp. eliminovať účinnosť aplikovaných vakcín.

Dňa 5. februára 2021 WHO oznámila, že jej stanovisko, aby národné orgány nezavádzali požiadavku dôkazu o zaočkovaní  proti Covid-19 ako podmienku pre vstup alebo odchod z krajiny pri medzinárodnom cestovaní, sa nezmenilo, a to vzhľadom na trvajúce kritické nevedomosti pokiaľ ide o účinnosť vakcín na zníženie prenosu infekcie. WHO tiež odporučilo, aby zaočkovaní ľudia neboli oslobodení od splnenia ďalších cestovateľských opatrení, ktoré majú znížiť riziko prenosu. WHO v tomto ohľade odkázala na stanovisko Výboru WHO pre reguláciu zdravotných predpisov v mimoriadnych situáciách z januára 2021. Dňa 19. apríla 2021 WHO opäť zdôraznilo, aby štáty nevyžadovali ako podmienku vstupu dôkaz o zaočkovaní vzhľadom na obmedzené dôkazy týkajúce sa vplyvu vakcín na zníženie prenosu infekcie.

Zdroj: https://www.who.int/news/item/15-01-2021-statement-on-the-sixth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic

https://www.who.int/news-room/articles-detail/interim-position-paper-considerations-regarding-proof-of-covid-19-vaccination-for-international-travellers

https://www.who.int/news/item/19-04-2021-statement-on-the-seventh-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic

Podľa WHO by sa deti nemali očkovať proti COVID-19

Výkonná moc ignoruje aj stanovisko WHO z 3. júna 2021, podľa ktorého by sa deti momentálne nemali očkovať vakcínami proti Covid-19. Podľa WHO o použití vakcín proti Covid-19 u detí zatiaľ nie je dostatok dôkazov na to, aby sa mohli urobiť odporúčania. Deti a dospievajúci majú tendenciu mať miernejší priebeh ochorenia v porovnaní s dospelými.

Zdroj: https://www.who.int/news/item/19-04-2021-statement-on-the-seventh-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic

Výkonná moc úplne ignoruje Rezolúciu parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 2361 (2021), ktorej

    1. bod 7.3.1 stanovuje, že štáty musia zabezpečiť, aby ich občania boli informovaní o tom, že vakcíny nie sú povinné, a že nikto nebude pod politickým, sociálnym či iným tlakom, aby sa dal očkovať, ak si to neželá;
    2. bod 7.3.2 stanovuje, že štáty musia zabezpečiť, že nikto nebude diskriminovaný na základe toho, že nie je očkovaný kvôli potenciálnym zdravotným rizikám alebo preto, že si to neželá;
    3. bod 7.3.4 od štátov požaduje poskytovať transparentné informácie o bezpečnosti a možných vedľajších účinkoch vakcín;
    4. bod 7.3.5 od štátov požaduje transparentne komunikovať o obsahu zmlúv s výrobcami vakcín a tieto zverejniť pre účely parlamentnej a verejnej kontroly;
    5. bod 7.4.1 uvádza vo vzťahu k očkovaniu detí na Covid-19, aby  štáty zabezpečili rovnováhu medzi rýchlym vývojom vakcín pre deti a náležite adresovanými obavami týkajúcimi sa bezpečnosti a účinnosti všetkých vakcín, ktoré sú k dispozícii so zameraním na najlepší záujem dieťaťa v súlade s Dohovorom OSN o právach dieťaťa.

Zdroj: https://pace.coe.int/en/files/29004/html

 

Dohovor o biomedicíne žiada informovaný súhlas

V Dohovore o ľudských právach a biomedicíne signatári, vedomí si historickej skúsenosti – najmä nehumánneho uplatňovania medicínskych experimentov na ľuďoch v nacistickom Nemecku a Japonsku pred a počas II. svetovej vojny, jasne špecifikovali osobitné požiadavky pre výkon akéhokoľvek medicínskeho výkonu na ľuďoch, ktorý o.i. zahŕňa informovaný súhlas pacienta resp. osoby, na ktorej sa má tento medicínsky úkon vykonať. Takýto informovaný súhlas nebol u jednotlivcov v Slovenskej republike získaný ani počas testovania, ani počas súčasného očkovania, a môže sa reálne stať predmetom konaní pred medzinárodnými súdmi.

V Slovenskej republike dochádza často pri informovaní zo strany výkonnej moci a mienkotvorných médií k sústavnému zamlčiavaniu a zľahčovaniu dôležitých informácií o negatívnych skúsenostiach s očkovaním v zahraničí a presadzuje sa nekritická nátlaková propaganda v prospech očkovania. Obavy v tomto ohľade vzbudzujú aj nasledujúce fakty:

 

Najnovšia štúdia amerického federálneho Úradu pre kontrolu a prevenciu chorôb – Center for Disease Control and Prevention (CDC) hovorí o tom, že až 27% plne očkovaných osôb je asymptomatickým prenášačom vírusu (a jeho variantov)

zdroj: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7021e3.htm

ZNEPOKOJUJÚCE FAKTY:

Na ostrovoch Seychely prepukol opätovný nárast prípadov nákazy napriek tomu, že je najzaočkovanejšou krajinou na svete, pričom tretina opakovane nakazených bola plne zaočkovaná.

Aktuálne vysoký nárast prípadov nastal v Čile, ktoré je 3. najzaočkovanejšou krajinou na svete a vo Veľkej Británii.

Podľa protokolu k vakcíne Comirnaty od spoločnosti Pfizer-BioNTech vplyv očkovania očkovacou látkou Comirnaty na šírenie vírusu Covid-19 v komunite zatiaľ nie je známy. Tiež nie je zatiaľ známe, do akej miery môžu zaočkované osoby naďalej prenášať a šíriť vírus.

Zdroj: https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/comirnaty-epar-medicine-overview_sk.pdf).

Viaceré štúdie poukazujú na toxicitu spike proteínu Corona vírusu v orgánoch a zverejnená japonská štúdia spoločnosti Pfizer naznačuje, že spike proteín, ktorý telo produkuje po podaní mRNA vakcíny, sa môže voľne šíriť krvou v tele a kumuluje sa v orgánoch, ako aj v pohlavných žľazách.

Zdroj: https://www.pmda.go.jp/drugs/2021/P20210212001/672212000_30300AMX00231_I100_1.pdf#page=16

https://www.canadiancovidcarealliance.org/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-15-children_and_covid-19_vaccines_full_guide.pdf

Izraelské ministerstvo zdravotníctva zistilo, že zápaly srdcového svalu (myokarditída) boli pozorované hlavne u mladých mužov po podaní druhej dávky vakcíny od spoločnosti Pfizer.

Zdroj:

https://www.rt.com/news/525451-israel-link-pfizer-heart- inflammation/?fbclid=IwAR0dnK3eUtFO7-GXsGn_CF_XA9sXHFdi953ujqzJncNNIi7SwixLtUnEaPo

CDC kvôli myokarditídam, ktoré sa objavili u mladých ľudí po druhej dávke  mRNA  vakcín na Covid-19 od Pfizer BioNTech a Moderna zvolalo na 18. júna 2021 mimoriadne stretnutie. Prerokovanie uvedenej problematiky bolo nakoniec odročené na pravidelné stretnutie, ktoré sa uskutoční 23. – 25. júna 2021.

Zdroj: https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/index.html)

Ako dôvod pre plošné očkovanie detí sa uvádza ochrana pred možným veľmi zriedkavým výskytom syndrómu multisystémového zápalu, hoci  sa vyskytol aj po očkovaní v najmenej troch krajinách (Izrael, Veľká Británia, USA).

Zdroj:

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/296876

https://casereports.bmj.com/content/14/4/e242060

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/7/21-0594_article

Po preštudovaní dát a skúseností zo zahraničia, nemeckí odborníci neodporúčajú plošnú vakcináciu detí. Podobne, 15. júna 2021 oznámili britské média, že vládni odborníci neschválili očkovanie pre deti.

Zdroj:

https://www.telegraph.co.uk/politics/2021/06/15/exclusive-no-green-light-start-vaccinatingchildren-ministers/).

V Rakúsku sa 120 lekárov spoločne postavilo proti očkovaniu detí proti Covid-19

Vyzývajú národné očkovacie grémium  a rakúsku Lekársku komoru, aby prehodnotili svoje odporúčanie týkajúce sa očkovania detí experimentálnymi vakcínami. Znepokojenie vyjadrili aj preto, že napriek tomu,  že nemecká STIKO (Stála očkovacia komisia), ako aj rôzne nemecké odborné spoločnosti sa vyjadrili vyslovene proti generálnemu odporúčaniu očkovať deti, rakúske ministerstvo zdravotníctva a národné očkovacie grémium, podobne ako rakúska Lekárska komora sa jednoznačne takéhoto očkovania zastávajú. 120 lekárov sa ale pýta, na akom vedeckom základe.

Zdroj:

https://www.wochenblick.at/mut-aerzte-impfgremium-und-aerztekammer-sollen-empfehlung-ueberdenken/

Súdna ochrana pred zneužitím právomocí výkonnou mocou

Signatári výzvy ďalej upozorňujúe, že súdne preskúmanie núdzových opatrení je podľa Benátskej komisie významnou zárukou proti rizikám zneužitia právomocí výkonnou mocou, a právo na spravodlivý proces a na účinné opravné prostriedky zakotvené v článku 6 a 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd sa naďalej uplatňujú aj počas núdzových situácií; to znamená, že jednotlivci, ktorých sa týkajú núdzové opatrenia, musia byť schopní napadnúť tieto opatrenia súdnou cestou.

Foto: protestný míting na Trafalgarskom námestí proti covid totalite. Zdroj:  Guy Bell / Rex / Shutterstock/The Guardian

Na Slovensku znemožnili súdnu ochranu

V Slovenskej republike však v rozpore s našimi medzinárodnými záväzkami došlo k takým legislatívnym zmenám, ktoré možnosť súdneho prieskumu proti epidemických opatrení, vrátane tých, ktoré sa týkajú očkovania, úplne vylúčili, píše sa vo vátve.  Benátska komisia vo svojom stanovisku pritom uviedla, že „vnútroštátne súdy musia mať úplnú jurisdikciu na preskúmanie obmedzujúcich opatrení z hľadiska ich zákonnosti a oprávnenosti a ich súladu s príslušnými ustanoveniami Dohovoru“.

Na rozdiel od Slovenskej republiky je súdny prieskum núdzových opatrení v iných krajinách vrátane susednej Českej republiky zabezpečený a ako účinný prostriedok ochrany pred svojvôľou výkonnej moci bol mnohokrát úspešne uplatnený.

Vo Francúzsku napríklad Štátna rada ako najvyšší orgán správneho súdnictva 12 mesiacov prerokova­la v na­lie­ha­vom ko­na­ní 647 ve­cí a ulo­ži­la na­lie­ha­vé opatrenia nie­ke­dy aj do 48 ho­dín. V 51 prí­pa­doch Štát­na rada na­ria­di­la zruše­nie prí­pad­ne zme­nu opat­re­ní na­ria­de­ných vlá­dou ale­bo iný­mi orgánmi vý­ko­nu ve­rej­nej mo­ci. Vo viac ako 200 prí­pa­doch doš­lo k vy­rie­še­niu ve­ci po­čas po­jed­ná­va­nia, keď štá­tu bo­li pri­po­me­nu­té je­ho po­vin­nos­ti ale­bo spor­né opat­re­nia bo­li zme­ne­né prís­luš­ný­mi or­gán­mi eš­te pred vyhlásením roz­hod­nu­tia vo ve­ci sa­mej. Z to­ho v prib­liž­ne 50 prí­pa­doch po­jed­ná­va­nie pris­pe­lo k to­mu, že vlá­da zaviedla do praxe zlep­še­nia svo­jich opat­re­ní. Sud­ca pri­po­me­nul ale­bo špe­ci­fi­ko­val štá­tu je­ho povinnosti v asi 130 prí­pa­doch.

Poukazujeme v tomto ohľade na prípad, v ktorom Štátna rada zaujala postoj aj k slobode pohybu očkovanej osoby – 83 ročného dôchodcu, ktorý žiadal zrušenie cestovných obmedzení tak, aby sa viac nevzťahovali na zaočkované osoby. Podľa rozhodnutia sudcu, aj ľudia očkovaní proti Covid-19 môžu byť stále nositeľmi vírusu a prispieť k jeho šíreniu, v rozsahu dosiaľ neznámom. Z týchto dôvodov súd žiadosti dôchodcu nevyhovel.

Zdroj:

https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/covid-19-retour-en-chiffres-sur-un-an-de-recours-devant-le-conseil-d-etat-juge-de-l-urgence-et-des-libertes

https://www.conseil-etat.fr/Pages-internationales/english/news/restrictions-on-the-movement-of-vaccinated-persons-are-justified

Pred očkovaním musí byť pacient riadne a dôkladne vyšetrený lekárom

Je povinnosťou Slovenskej republiky zabezpečiť, aby každé očkovanie vykonával lekár, ktorý by pred podaním očkovacej látky riadne pacienta vyšetril a dôsledne sa oboznámil  so zdravotnou dokumentáciou pacienta, zhodnotil jeho anamnézu a  aktuálny zdravotný stav.  Následne je lekár povinný  náležite informovať pacienta o všetkých známych nežiaducich účinkoch vakcíny, ktorá mu je podávaná, ako aj o alternatívach liečby  a o tom, či je podanie vakcíny pre neho vhodné a to zrozumiteľným spôsobom prispôsobeným potrebám konkrétneho pacienta. Súčasný postup pri očkovaní tieto štandardy vyplývajúce z platnej právnej úpravy týkajúce sa informovaného súhlasu pacienta závažne porušuje.

 

Vyhodené peniaze na propagáciu očkovania

Preto autori výzvy dôrazne žiadajú, aby výkonná moc s okamžitou platnosťou prestala z krízou postihnutého štátneho rozpočtu vynakladať značné finančné prostriedky na propagáciu očkovania a lukratívnu podporu mobilných odberových miest a žiadame, aby ich vyčlenila na vytvorenie fondu pre odškodnenie očkovaním postihnutých jednotlivcov a pozostalých, a na liečenie následkov očkovania.

Signatári ďalej uvádzajú: Je neprípustné, aby sa experimentálne skúšali vakcíny na deťoch, a to aj v tej súvislosti, že tieto sú najmenej vírusom postihnutou skupinou a priebeh ochorenia je pri nich spravidla mimoriadne ľahký. Opätovne pripomíname stanovisko WHO, podľa ktorého by sa deti momentálne nemali očkovať vakcínami proti Covid-19 vzhľadom na nedostatok dôkazov a miernejší priebeh ochorenia v porovnaní s dospelými. Z analogických dôvodov neodporúča plošnú vakcináciu detí a mládeže proti ochoreniu Covid-19  nemecká Stála očkovacia komisia (Stiko). Podobne je tomu vo Veľkej Británii.

Naďalej so znepokojením vnímame ako výkonná moc a niektoré médiá napádajú slobodu slova a snahu o verejnú odbornú diskusiu o prínosoch a negatívach vakcín. Autorov názorov, ktoré sú v opozícii (nie však politickej, ale len názorovej) s ich presvedčením zosmiešňujú, ponižujú a diskreditujú.

Nedodržiavanie medzinárodných štandardov o očkovaní na Slovensku prebieha v mene európskych hodnôt!

Na záver konštatujeme, že považujeme za nebezpečné, ak nedodržiavanie ľudsko-právnych a medzinárodných štandardov o očkovaní na Slovensku prebieha v mene európskych hodnôt, ako je sloboda pohybu a pobytu v rámci Schengenského priestoru. Štátne inštitúcie často opakujú, že svojimi krokmi sa snažia Slovensko zakotviť v euro-atlantickom priestore. Je preto nanajvýš dôležité, aby sa príslušné inštitúcie Európskej únie a Rady Európy dištancovali od krokov slovenských štátnych inštitúcii, ak nie sú v súlade s princípmi právneho štátu. O situácii na Slovensku preto budeme tieto medzinárodné inštitúcie ďalej dôsledne informovať.

Výzva je dostupná na stránke www.zadeti.sk

Ilustračné foto: Protivakcinačné zhromaždenie na schodoch kalifornského štátneho kapitolu v Sacramente. Rich Pedroncelli / Associated Press

Foto: protestný míting na Trafalgarskom námestí proti covid totalite. Zdroj:  Guy Bell / Rex / Shutterstock/The Guardian

 

Signatári výzvy:

Doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc., ústavný právnik, emeritný sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

MUDr. Ján Lakota, CSc.

MUDr. Andrej Janco, prezident SLUŠ

MUDr. Alena Jancová, koordinátorka pre legislatívu a styk so zdravotnými poisťovňami SLUŠ

Mgr. Tomáš Janco, sekretár SLUŠ

JUDr. Marica Pirošíková, advokátka, bývalá dlhoročná zástupkyňa SR pred ESĽP

JUDr. Erik Schmidt, LL.M. MA, advokát

JUDr. Peter Weis, advokát

JUDr. Ľubomír Lipovský, advokát

JUDr. Mgr. Ján Čarnogurský, advokát

JUDr. Eva Bieliková, sudkyňa

JUDr. Dagmar Buchalová, sudkyňa

JUDr. Martin Píry, PhD.

JUDr. MVDr. Jozef Píry

JUDr. Tomáš Suchý, PhD., advokát

JUDr. Bohumil Novák, advokát

Zdroj: weiss&partners

 

Rafael Rafaj

Zdroj:  SKspravy.sk https://skspravy.sk/slovensko/politika/vyzva-dodrzujte-ludsko-pravne-standardy-pri-ockovani-proti-covid-19-s-dorazom-na-ochranu-deti-a-mladeze/  © SKSPRAVY Všetky práva vyhradené Člen skupiny BossMedia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prevádzkovateľ InovationSK s.r.o., kontakt info@bossmedia.sk, telefón: 0903218367. Používa súbory cookies na prispôsobenie obsahu reklám a funkcie sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Súhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kto sme

Navrhovaný text: Adresa našej webovej stránky je: https://www.aktuality24.sk.

Komentáre

Navrhovaný text: Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Navrhovaný text: Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Súbory cookies

Navrhovaný text: Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť "zapamätať", vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Navrhovaný text: Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje

Navrhovaný text: Ak požadujete obnovenie hesla, vaša adresa IP bude uvedená v e-maile na obnovenie hesla.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Navrhovaný text: Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Navrhovaný text: Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Navrhovaný text: Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.
Save settings
Cookies settings