Zuzana Čaputová žiada o sprístupnenie zmluvy o nákupe vakcíny Sputnik V

Prezidentka Zuzana Čaputová požiadala ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) o sprístupnenie zmluvy o nákupe vakcíny Sputnik V. Bude sa tiež zaujímať o dôvody utajenia zmluvy. Prezidentka to uviedla v pondelok po návšteve Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a Biomedicínskeho ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).

Od vlády tiež žiada vysvetlenie celej záležitosti okolo vakcíny. V utorok (13.4.) by sa mala preto stretnúť s ministrom zdravotníctva Lengvarským a bude pokračovať aj v rokovaniach s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO).

“Stále nie je zrejmé, čo vlastne bude predmetom posudzovania v Maďarsku a aké výsledky vlastne očakávame,” dodala prezidentka. Podľa nej obe vedecké inštitúcie jej vysvetlili, že ak maďarská strana bude robiť laboratórne skúšky, budú to presne tie isté, aké sa robili aj na Slovensku.

IIustrácia: očkovanie vakcínami proti vírusu Covid-19. Zdroj:TASR

Prezidentka v pondelok obom vedeckým inštitúciám vyjadrila svoju podporu a dôveru. Vyjadrenia ministra financií a expremiéra Igora Matoviča (OĽANO) voči vedcom v súvislosti s neregistrovanou vakcínou Sputnik V označila za neprimerané a nesprávne.

Redakčná analýza nezrovnalostí: prekročila prezidentka právomoci?

Začneme vyjadrením šéfky Zuzany Baťovej z 8.apríla.  ŠÚKL podľa jej stanoviska nemohol prijať závery o pomere prínosov a rizík vakcíny Sputnik V pre nedostatok a nekonzistentnosť údajov. ŠÚKL síce skonštatoval , že vakcína vyhovela v skúškach na sterilitu, apyrogenitu, pH, čírosť, farbu, abnormálnu toxicitu, špecifickú aktivitu, neprítomnosť viditeľných mechanických nečistôt, extrahovateľný objem, stanovenie koncentrácie proteínu, vzhľad, ale konečný postoj ústavu bol, že

Na základe len laboratórnych testov však nie je možné prijať záver o účinnosti a bezpečnosti u ľudí ani po doplnení zvyšných skúšok

Zuzana Baťová

Slovenský ústav tak spochybnil maďarský ústav a zároveň sa zhodil pred budapeštianskou inštitúciou, ak by tá skúšky a testy spravila. Slovenský ústav tak vydáva naďalej nekonzistentné vyjadrenia, ktoré mätú verejnosť, ktorej časť je vážne znepokojená spolitizovaním vakcíny na medzinárodnej, domácej  politickej, aj odbornej scéne. V tejto súvislosti pokoj neprináša ani stanovisko hlavy štátu, ktorá zrejme opäť prekračuje svoje ústavou vymedzené oblasti pôsobenia.

Čo môže prezidentka republiky?

Určite nie všetko a už vôbec nie svojvoľne. Urobili sme preto analýzu ústavných právomocí vo vzťahu k dovezeniu vakcíny Sputnik V na Slovensko. Nenašli sme nijakú oporu na to, aby prezident mal právo zisťovať z moci úradu obchodný typ zmluvy. Hlava štátu mimo svoju kompetenciu nemá právomoc zisťovať utajenie obchodnej zmluvy, ani keď ide o zahraničného partnera. Jej postoj je nevyvážený k iným vakcínam, ktorými sa očkujú slovenskí občania.

Mlčanie pri meškaní Pfizeru, aj pri vedľajších účinkoch po AstraZeneca

Naša hlava štátu sa doteraz nedožadovala sprístupnenia zmluvy (uzatvorenej v mene Slovenskej republiky a ďalších členských štátov únie) s výrobcami euroatlantických vakcín Európskou komisiou. Dôvodov na takéto zisťovanie pritom Zuzana Čaputová mala hneď niekoľko. Po prvé meškanie dodávok Pfizer a AstraZeneca, zrejme z uprednostnenia iných obchodných zmlúv a biznisu, čím došlo k porušeniu zazmluvnených objemov a ohrozeniu verejného zdravia meškaním časového plánu k získaniu kolektívnej imunity.

 

Ilustrácia: úmrtia na ochorenie Ciovid-19 v prepočte na milión obyvateľov

Slovensko v tom čase patrilo k rekordérom v úmrtiach. Viac dostupných a kvalitných vakcín mohlo výrazne znižovať smrtnosť obyvateľov Slovenska. Prezidentka takúto iniciatívu neohlásila. Po druhé, aj na Slovensku sa množili prípady s negatívnymi vedľajšími účinkami časovej línii po podaní vakcíny AstraZeneca, dokonca došlo minimálne v jednom prípade k úmrtiu zaočkovanej osoby. Ani tento dôvod neprimäl prezidentku k vstupovaniu do procesu vakcinácie a dožiadaniu si podmienok zo zmlúv s euroatlantickými výrobcami a dodávateľmi.

Ústava: Kompetencie prezidenta k vláde – len na plnenie úloh (kompetencií)

Podľa ústavného článku 102, písmena r) má síce prezident právo vyžadovať si od vlády Slovenskej republiky a od jej členov informácie –  ale len taxatívne uvedené – „potrebné na plnenie svojich úloh“. A v týchto rovnako taxatívne vymedzených kompetenciách nie je vôbec ochrana verejného zdravia, ani ochrana vedcov či úradníkov štátnych inštitúcií.

Ak Zuzana Čaputová prejavila svoju osobnú afinitu voči šéfke ŠÚKL, ktorá sa dostala do sporu s bývalým premiérom a súčasným ministrom financií I.Matovičom, potom prekročila rámec svojich kompetencií, pretože Slovensko je právnym štátom. Ústavní činitelia, vrátane hlavy štátu, môžu konať len to, čo im je taxatívne zverené vo vymedzených kompetenciách, čiže v zmysle zákona. Na rozdiel od občanov, ktorí môžu konať čokoľvek, čo nie výslovne zákonom zakázané.

Iste nik nepochybuje, že verbálny názorový spor medzi voleným predstaviteľom a menovaným úradníkom štátu neohrozuje ústavný chod inštitúcií štátu, takže prezidentka nemala nijaký dôvod, okrem osobnej angažovanosti, vstúpiť do prípadu.

Právne faux pas

Zrejme zlyhala aj ako právnička, pretože podľa medializovaných informácií bola zmluva podpísaná v neverejnom formáte. Zmluvy sa týkajú všetkých strán rovnako, vrátane hlavy štátu, pretože úrad prezidenta nie je v demokracii kráľovskou výsadou.

Zuzana Čaputová tak namiesto toho, aby situáciu upokojovala, prispela k jej asymetrii a kontroverznému prekročeniu jej kompetencií. Asi si neuvedomila aj geopolitické súvislosti s ukrajinským sporom s Ruskom, do ktorého sme vtiahnutý ako členský štát EÚ a NATO. Ruská strana môže podobné útoky na spochybnenie výsledkov svojej vedecko-výskumnej činnosti a poškodenie dobrého mena vakcíny vo svete kvôli geopolitickej jednostrannosti vyhodnotiť ako akt nepriateľstva, pretože ide o hlavného oficiálneho reprezentanta Slovenskej republiky, ktorý ju zastupuje aj podľa ústavy navonok, teda aj pred Ruskou federáciou.

Vlastnú špinu nemôžeme hádzať na iných

Je nepochybne ľudsky chvályhodné zastať sa vedcov, aj úradníkov, ale nie za cenu prekročenia  kompetencií a najmä nie vtiahnutia tretej – zahraničnej strany do vnútropolitickej situácie a problémov. Bolo to Slovensko, ktoré oficiálne požiadalo ruskú stranu o dodávku svojej vakcíny na Slovensko. Geopolitické spochybňovanie vakcíny, ktoré otriaslo vládnou koalíciou nemôže hádzať vnútorné spory a špinu na nevinného dobrodinca, ktorý sa vzdal často svojich vakcín. Aj ženskú vnímavosť, citlivosť a dokonca aj emócie sú rovnako potrebné v spoločnosti, ale faktom je, že ženy vo vysokej politike by ich mali zvládať na štátnickej úrovni. Možno by stačilo len držať sa svojho kopyta a byť tak príkladom ostatným občanom.

-RED1-

Informačný servis k téme

Právomoci prezidenta podľa Ústavy Slovenskej republiky

Šiesta hlava

Čl. 102

(1) Prezident

 1. a) zastupuje Slovenskú republiku navonok, dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy. Dojednávanie medzinárodných zmlúv môže preniesť na vládu Slovenskej republiky alebo so súhlasom vlády na jej jednotlivých členov,
 2. b) môže podať na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na rozhodnutie o súlade dojednanej medzinárodnej zmluvy, na ktorú je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky, s ústavou alebo s ústavným zákonom,
 3. c) prijíma, poveruje a odvoláva vedúcich diplomatických misií,
 4. d) zvoláva ustanovujúcu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky,
 5. e) môže rozpustiť Národnú radu Slovenskej republiky, ak Národná rada Slovenskej republiky v lehote šiestich mesiacov od vymenovania vlády Slovenskej republiky neschválila jej programové vyhlásenie, ak sa Národná rada Slovenskej republiky neuzniesla do troch mesiacov o vládnom návrhu zákona, s ktorým vláda spojila vyslovenie dôvery, ak Národná rada Slovenskej republiky nebola dlhšie ako tri mesiace spôsobilá uznášať sa, hoci jej zasadanie nebolo prerušené a hoci bola v tom čase opakovane zvolávaná na schôdzu, alebo ak zasadanie Národnej rady Slovenskej republiky bolo prerušené na dlhší čas, ako dovoľuje ústava. Toto právo nemôže uplatniť počas posledných šiestich mesiacov svojho volebného obdobia, počas vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu. Prezident rozpustí Národnú radu Slovenskej republiky v prípade, ak v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta nebol prezident odvolaný,
 6. f) podpisuje zákony,
 7. g) vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády Slovenskej republiky, poveruje ich riadením ministerstiev a prijíma ich demisiu; predsedu a ostatných členov vlády odvoláva v prípadoch uvedených v čl. 115 a 116,
 8. h) vymenúva a odvoláva vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcionárov a ďalších funkcionárov v prípadoch, ktoré ustanoví zákon; vymenúva a odvoláva rektorov vysokých škôl, vymenúva vysokoškolských profesorov, vymenúva a povyšuje generálov,
 9. i) udeľuje vyznamenania, ak na to nesplnomocní iný orgán,
 10. j) odpúšťa a zmierňuje tresty uložené súdmi v trestnom konaní a zahládza odsúdenie formou individuálnej milosti alebo amnestie,
 11. k) je hlavným veliteľom ozbrojených síl,
 12. l) vypovedáva vojnu na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky, ak je Slovenská republika napadnutá alebo ak to vyplýva zo záväzkov z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu, a uzatvára mier,
 13. m) môže na návrh vlády Slovenskej republiky nariadiť mobilizáciu ozbrojených síl, vyhlásiť vojnový stav alebo vyhlásiť výnimočný stav a ich skončenie,
 14. n) vyhlasuje referendum,
 15. o) môže vrátiť Národnej rade Slovenskej republiky zákon s pripomienkami do 15 dní od doručenia schváleného zákona,
 16. p) podáva Národnej rade Slovenskej republiky správy o stave Slovenskej republiky a o závažných politických otázkach,
 17. r) má právo vyžadovať si od vlády Slovenskej republiky a od jej členov informácie potrebné na plnenie svojich úloh,
 18. s) vymenúva a odvoláva sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, predsedu a podpredsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky, prijíma sľub sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a sľub generálneho prokurátora,
 19. t) vymenúva a odvoláva sudcov, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, generálneho prokurátora a troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky, prijíma sľub sudcov,
 20. u) rozhoduje o poverení vlády a dáva súhlas na výkon jej pôsobnosti podľa čl. 115 ods. 3.

(2) Rozhodnutie prezidenta vydané podľa čl. 102 ods. 1 písm. c) a podľa písmena j), ak ide o udelenie amnestie, a podľa písmena k) je platné, ak ho podpíše predseda vlády Slovenskej republiky alebo ním poverený minister; v týchto prípadoch za rozhodnutie prezidenta zodpovedá vláda Slovenskej republiky.

(3) Podmienky vypovedania vojny, vyhlásenia vojnového stavu, vyhlásenia výnimočného stavu, vyhlásenia núdzového stavu a spôsob výkonu verejnej moci v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu ustanoví ústavný zákon.

(4) Podrobnosti o výkone ústavných právomocí prezidenta podľa odseku 1 môže ustanoviť zákon.

Rafael Rafaj

Zdroj:  SKspravy.sk https://skspravy.sk/slovensko/politika/zuzana-caputova-ziada-o-spristupnenie-zmluvy-o-nakupe-vakciny-sputnik-v/  © SKSPRAVY Všetky práva vyhradené Člen skupiny BossMedia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prevádzkovateľ InovationSK s.r.o., kontakt info@bossmedia.sk, telefón: 0903218367. Používa súbory cookies na prispôsobenie obsahu reklám a funkcie sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Súhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kto sme

Navrhovaný text: Adresa našej webovej stránky je: https://www.aktuality24.sk.

Komentáre

Navrhovaný text: Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Navrhovaný text: Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Súbory cookies

Navrhovaný text: Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť "zapamätať", vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Navrhovaný text: Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje

Navrhovaný text: Ak požadujete obnovenie hesla, vaša adresa IP bude uvedená v e-maile na obnovenie hesla.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Navrhovaný text: Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Navrhovaný text: Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Navrhovaný text: Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.
Save settings
Cookies settings