Pandémia: Vianočné desatoro pre prezidentku, ministrov aj poslancov pripravila iniciatíva Hovorme spolu

Vďaka Desatoru máme v rukách efektívny nástroj na upokojenie situácie a opätovné spojenie mimoriadne rozdelenej spoločnosti, píšu autori výzvy, bratia Ladislav a Juraj Matyinkovci z Iniciatívy Hovorme spolu.

Bez jeho dodržiavania zo strany vládnej moci však nie je možné v tomto boji zvíťaziť. Preto budeme ako občania veľmi dôkladne dbať na splnenie každého uvedeného bodu, uvádzajú.

Pre prípad, že by sa vládni predstavitelia zachovali nezodpovedne a chceli by Desatoro pre vládu porušovať, pripravili aj NOVOROČNÉ DESATORO pre To zodpovedných občanov, ktoré oficiálne zverejnia 20.decembra. To vstúpi do platnosti 1.januára v prípade, že bude aj naďalej dochádzať k porušovaniu Desatora pre vládu, pretože „v tomto boji nemôžeme poľaviť“, vysvetľujú autori výzvy.

Zároveň pozývajú všetkých občanov, ktorí súhlasia s uvedenými Desatorami o vyjadrenie súhlasu s touto verejnou výzvou, a to podpisom online petície.

Znovu Spolu – Verejná výzva občanov Slovenskej republiky

Vážená pani prezidentka, členovia vlády SR a poslanci SNR

my, dolupodpísaní občania SR vás týmto verejne vyzývame na splnenie týchto DESATORO pre upokojenie situácie a návrat k dobrým vzťahom v našej spoločnosti a to v priebehu nasledujúcich 10 dní, t.j. do 20. decembra 2021

1.VYBERTE NAJLEPŠÍCH ODBORNÍKOV                                                                                           –

 • odborníci, ktorí nás opakovane doviedli k najhorším výsledkom na svete nemajú miesto v poradných štáboch či konzíliách a musia byť vymenenívýber nových odborníkov musí byť pod verejným dohľadom a so zastúpením širokého spektra odborných názorov z rôznych táborov, aby bolo každé opatrenie podrobené kritickej diskusii
 • každý odborník, ktorý bude radiť výkonnej moci pri opatreniach spojených s riešením aktuálnej epidémie, musí podpísať verejnú deklaráciu o bezkonfliknosti
 • k zásadným sporným otázkam je nevyhnutné prizvať potrebných oficiálnych znalcov
 • 2. ZAVEĎTE FUNKČNÉ OPATRENIA
 • každé opatrenie musí byť v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami a pred prijatím musí byť dôkladne odborne zdôvodnené
 • každé opatrenie musí mať pre občanov viac plusov ako mínusov
 • každé opatrenie musí byť primerané a funkčné s merateľnými výsledkami
 • 3. VRÁŤTE PLURALITU DO RTVS
 • verejnoprávna televízia a rozhlas musia opäť plniť svoju zákonnú funkciu
 • doterajšie vedenie RTVS, ktoré zlyhalo pri plnení svojich povinností, musí byť odvolané a nahradené novým, a musí tam byť vyvodená zodpovednosť
 • to isté platí aj pre kontrolné orgány RTVS
 • do vysielania sa musia vrátiť široké diskusie s pluralitným zastúpením názorov, v ktorých dostanú priestor všetci relevantní odborníci
 • do momentu, kým sa pripravia prvé diskusie, môže RTVS odvysielať prvé dve série diskusií realizované iniciatívou Hovorme Spolu
 • 4. BUĎTE TRANSPARENTNÍ
 • zverejnite zápisnice všetkých zasadnutí a rokovaní od marca 2020, ktoré sa týkali prijímania opatrení – vrátane rokovaní Permanentného krízového štábu, Krízového štábu, Konzília odborníkov, vládnych rokovaní za účasti poradných orgánov (Veda pomáha a pod) – aby sme vedeli kto a na základe čoho sa ich zúčastnil, o čom sa rokovalo, akým spôsobom sa hlasovalo a na základe akých podkladov sa niečo prijalo
 • ak tieto zápisnice nie sú k dispozícii, treba vyvodiť zodpovednosť u tých osôb, ktoré tieto rokovania a zasadnutia iniciovali či zvolávali a nezabezpečili vyhotovenie predmetných zápisníc
 • zverejnite všetky zmluvy, ktoré súvisia s opatreniami – s dodávateľmi vakcín, testov, liekov a pod – a to v plnom rozsahu
 • v prípade, že ich znenie nebude v plnom rozsahu zverejnené, alebo sa po ich zverejnení ukáže, že pre našich občanov sú nevýhodné, je potrebné stiahnutie všetkých produktov predávaných a aplikovaných na základe týchto zmlúv z predaja a obehu na území Slovenskej republiky
 • uvedenie každého ďalšieho produktu súvisiaceho s opatreniami proti Covidu musí podliehať verejnej kontrole
 • 5. ZRUŠTE OČKOVACIU KORUPCIU
 • ukončite všetky projekty určené na podporu očkovania, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu
 • reklamné kampane v médiách, poukážky a pod
 • náklady na ich financovanie je potrebné presunúť naspäť na firmy, ktoré očkovacie látky predávajú a zároveň je potrebné žiadať od výrobcov vakcín refinancovanie všetkého, čo bolo použité z verejných zdrojov v prospech ich produktov
 • je potrebné vyvodiť osobnú zodpovednosť u osôb, ktoré rozhodli, aby tieto kampane a projekty na podporu predaja súkromných produktov boli financované zo štátneho rozpočtu
 • 6. INFORMUJTE PRAVDIVO
 • o počtoch ľudí, u ktorých bolo ochorenie potvrdené oficiálnymi diagnostickými metódami
 • prestaňte o ľuďoch s pozitívnym výsledkom testu hovoriť verejne ako o chorých, infikovaných, nakazených a pod – tieto testy sú nediagnostické, nespoľahlivé a ich pozitívny výsledok nehovorí nič o tom, či je testovaná osoba chorá alebo nie
 • o počte hospitalizovaných, počte úmrtí a pod – nie je možné, aby naše štátne orgány manipulovali oficiálnymi štatistikami bez vyvodenia zodpovednosti (viď napr. dosiahnutie vládou určených 3 200 hospitalizácii potrebných na vyhlásenie núdzového stavu tým, že sa počas niekoľkých dní prirátavali len nové hospitalizácie, ale neodrátavali ukončené hospitalizácie)
 • o účinnosti či nežiadúcich účinkoch aktuálne používaných vakcín proti Covidu v súlade s Rezolúciou parlamentného zhromaždenia Rady Európy7. OBNOVTE LIEČBU
 • počnúc elementárnou prevenciou (vitamíny, posilňovanie imunity a pod) a elimináciou rizikových faktorov (obezita a pod) a s tým spojenou informačnou kampaňou
 • cez ambulantných lekárov s poskytnutím všetkých doteraz známych liečebných protokolov (vrátane FLCCC, či Možností profylaxie a liečby zosumarizovaných a zverejnených prof. Hrubiškom a prof. Jeseňákom) a uvoľnením predaja všetkých s tým súvisiacich liečiv (vrátane Ivermektínu)
 • až po liečbu v nemocniciach v súlade s aktuálnymi dostupnými poznatkami a liečebnými protokolmi
 • a to pre všetkých bez rozdielu
 • 8. PODPORTE ZDRAVOTNÍCTVO
 • namiesto nákupu testov za 26 mil EUR, molupiraviru za 24 mil Eur, či lotérií alebo mediálnych kampaní na vakcíny súkromných firiem v hodnote ďalších desiatok miliónov EUR, presuňte verejné zdroje do zdravotníctva – na zvýšenie platov zdravotníkov a zlepšenie vybavenia ambulancií a nemocníc
 • 9. BUĎTE SOLIDÁRNI
 • pri každom lockdowne si pozastavte vyplácanie mzdy a buďte tak solidárni s tými, ktorým ste zastavili ich príjmy – a to až do momentu, kým lockdown neukončíte
 • zároveň sa vzdajte svojich príjmov za všetky predchádzajúce lockdowny a použite tie prostriedky na kompenzácie tým najrizikovejším skupinám
 • 10. BUĎTE ZODPOVEDNÍ
 • vyvoďte zodpovednosť za všetky pochybenia počas uplynulých 20 mesiacov – pri odborníkoch, pri ministroch zdravotníctva, pri členoch vlády, ale aj úradníkoch, manažmente RTVS a pri členoch kontrolných orgánov, ktorí rozhodli alebo konali v neprospech občanov Slovenskej republiky a občanom tým spôsobili škody na majetku či ujmu na zdraví
 • zaveďte účinné (rýchle) zákonné prostriedky právnej nápravy v oblasti pandémie

Po 10 dňoch, čiže 20.decembra signatári vyhodnotia  dodržiavanie týchto opatrení a v prípade, že k situácii vláda neprístúpi zodpovedne a uvedené desatoro bude porušovať, pristúpia k aktivácii DESATORA pre občanov.

To vstúpi do platnosti 1.januára 2022 a mienia ho dodržiavať až do momentu, kým sa nezačne vládna moc správať zodpovedne a nedôjde k zlepšeniu situácie vďaka dôslednému dodržiavaniu všetkých opatrení vládneho Desatora.

Desatoro pre občanov

1.DRŽME VŠETCI SPOLU

 • testovanie nespoľahlivými testami, očkovanie neúčinnými vakcínami, fungovanie podľa neodborných opatrení má dopad na každého z nás
 • nemôžeme nič plánovať, nemôžeme podnikať, nemôžeme sa stretávať, ani sa slobodne pohybovať, poškodzuje nám to imunitu, zdravie i psychiku
 • preto sa musíme spoločne zomknúť a hľadať riešenia, ktoré nám umožnia návrat k normálnemu fungovaniu
 • jediné navrhované riešenie totiž z pohľadu opatrení vôbec nefunguje – na to už máme príklady z viacerých krajín
 • napriek tomu sa pripravuje povinné očkovanie, ktoré sa dotkne nás všetkých, vrátane našich starých rodičov, našich detí, či tehotných mamičiek – pričom stále nie sú zodpovedané všetky otázky a nie sú odstránené všetky pochybnosti spojené nielen s ich účinnosťou, ale hlavne bezpečnosťou
 • 2. ZOSTAŇME DOMA
 • spravme Občiansky lockdown – nie zo dňa na deň z donútenia na základe nepodložených parametrov a sfalšovaných štatistík, ale slobodnehrdo a z vlastnej vôle, až do momentu, kým nedôjde k splneniu Desatora pre vládu
 • nebojme sa toho, že prídeme o príjem alebo o prácu – prišli o ne mnohí aj na niekoľko mesiacov a zvládli to
 • pri pokračovaní doterajších opatrení a vládnych rozhodnutí nám totiž aj tak hrozí strata práce či krach podnikania – či už kvôli ďalším lockdownom, segregácii občanov alebo odmietnutiu testovania či očkovania
 • nájdime si čas pre seba, svoju rodinu a dajme priestor zodpovedným riešiť situáciu v súlade s Desatorom
 • 3. MYSLIME POZITÍVNE
 • zrušme trvalo odbery a sledovanie tých médií, ktoré na nás nemajú pozitívny vplyv prinášajúc len selektívne informácie plné strachu, dezinformácii a propagandy
 • pre zlepšenie duševného zdravia sa prestaňme sústrediť na to byť negatívni a skúsme byť opäť čo najviac pozitívni
 • zbavme sa všetkého škodlivého, čo v nás živí strach, beznádej a má dopad na naše vzťahy – môžeme začať stránkami tých médií na sociálnych médiách, ktoré každodenne dezinformujú a sú cielene negatívne (napr. tým, že vedome označujú ľudí s pozitívnym výsledkom testu ako chorých, nakazených či infikovaných)
 • 4.BUĎME ZODPOVEDNÍ
 • pripravme si zásoby na zvládnutie Občianskeho lockdownu
 • pripravme si hotovosť na zvládnutie Občianskeho lockdownu – ideálne hromadným výberom z bankomatov
 • 5. PODPORME DOMÁCICH PREDAJCOV
 • počas Občianskeho lockdownuzrušme nákupy v obchodných reťazcoch a využime domácich predajcov – vrátane tých, ktorí robia len predaj z dvora – v každom meste či regióne ich nájdete vo svojom okolí
 • pri domácich nákupoch či lokálnej podpore využívajme striktne hotovostné platby
 • 6. PODPORME LEKÁROV
 • začnime sa sami starať o svoje zdravie – zvýšme dávky vitamínov, konzumujme viac ovocia a zeleniny, doprajme si spánok, zlepšime si imunitu otužovaním a aktívnym pohybom
 • prehlásme sa od lekárov, ktorí odmietajú liečiť, k tým, ktorí liečia – a hlavne k tým, ktorí liečia bez rozdielu
 • 7. POMÁHAJME SI NAVZÁJOM
 • spájajme sa podľa povolaní či iných kritérií do komunít, ktoré si budú navzájom pomáhajú
 • do momentu, kým náš štát opäť nezačne slúžiť nám, občanom, si pomáhajme sami a podporujme sa v našich aktivitách
 • informujme sa medzi sebou – o lekároch, ktorí liečia, o domácich predajcoch, o miestnych remeselníkoch, o nových typoch škôl
 • 8. CHRÁŇME DETI A SENIOROV
 •  počas Občianskeho lockdownu si nechajme deti doma a trávme chvíle v kruhu rodiny
 • hľadajme nové formy výučby a nové typy škôl, v ktorých nie sú deti vystavené nezdravým opatreniam, sociálnej izolácii či šikane a ak také v okolí nájdeme, podporme ich a prehlásme k nim naše deti
 • venujme sa našim starým rodičom a pomôžme im – namiesto izolácie ich zahrňme opaterou, láskou a rešpektom
 • nechajme ich nielen dôstojne žiť, ale aj slobodne sa rozhodnúť o svojom zdraví – zaslúžia si to
 • 9. BUĎME SOLIDÁRNI
 • s tými, ktorí kvôli opatreniam prišli o prácu alebo podnikanie a sú v prvej existenčnej línii – sú to oni, kto potrebuje najviac pomôcť
 • majme na pamäti, že ďalšie opatrenia sa môžu dotknúť aj nás
 • 10. VYVOĎME ZODPOVEDNOSŤ
 • u všetkých, ktorí svojím konaním spôsobili akúkoľvek škodu na našom súkromnom majetku alebo akúkoľvek ujmu na našom zdraví
 • u všetkých, ktorí konali v rozpore so svojimi kompetenciami
 • u všetkých, ktorí spôsobili akúkoľvek škodu aj na našom spoločnom majetku

-red2-

 

 

 

SKSPRAVY

Zdroj:  SKspravy.sk https://skspravy.sk/slovensko/pandemia-vianocne-desatoro-prezidentku-ministrov-aj-poslancov-pripravila-iniciativa-hovorme-spolu/  © SKSPRAVY Všetky práva vyhradené Člen skupiny BossMedia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prevádzkovateľ InovationSK s.r.o., kontakt info@bossmedia.sk, telefón: 0903218367. Používa súbory cookies na prispôsobenie obsahu reklám a funkcie sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Súhlasím
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kto sme

Navrhovaný text: Adresa našej webovej stránky je: https://www.aktuality24.sk.

Komentáre

Navrhovaný text: Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Navrhovaný text: Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Súbory cookies

Navrhovaný text: Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť "zapamätať", vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Navrhovaný text: Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje

Navrhovaný text: Ak požadujete obnovenie hesla, vaša adresa IP bude uvedená v e-maile na obnovenie hesla.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Navrhovaný text: Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Navrhovaný text: Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Navrhovaný text: Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.
Save settings
Cookies settings